Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4959 Esas 2015/12574 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4959 Esas 2015/12574 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/4959
Karar No : 2015/12574
Karar Tarihi : 23/11/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4959 Esas 2015/12574 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/4959 E.  ,  2015/12574 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm,davalı ... şirketi vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davacıya ait olup araç kiralama işinde kullanılan araç ile davalıların işleten, sürücü, ZMSS"cısı olduğu aracın karıştığı trafik kazasında, davacı aracının hasarlandığını, kazada davalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğunu, aracın iki gün tamirde kaldığını, kaza sonucu araçta değer kaybı oluştuğunu ve ayrıca aracın kullanılamaması nedeniyle kazanç kaybına uğranıldığını, tazmini gereken anılan zararlar için davalılar hakkında ... 9. İcra Müdürlüğü"nün 2012/28001 Esas sayılı dosyasıyla başlattıkları takibe, davalıların itiraz ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davalıların takibe itirazlarının 1.400,00 TL. ve 1.400,00 TL"nin işlemiş ve işleyecek faizi yönünden iptalini, davalıların icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... ve ... vekili,davacı aracı sürücüsünün davalıların aracına arkadan çarptığını ve kazaya sebep olduğunu, kazada davalıların tam kusurlu olmadığını, davalıların aracının sigortalı olması nedeniyle zarar talebinin sigortacıya yöneltilmesi gerektiğini, kaza nedeniyle davacı aracında değer kaybı oluşmayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... şirketi vekili, kazaya karışan davalı aracının trafik sigortacısı olduklarını,sigortalılarının kusuru oranında davacının gerçek zararından sorumlu olacaklarını, şirketlerine davacı yanın yaptığı başvuru olmadığından temerrüde düşürülmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle, davanın kısmen kabulüne, davalıların ... 9.İcra Müdürlüğünün 2012/28001 E. sayılı takip dosyasındaki değer kaybı ve iş durması kaybı ile ilgili olarak toplam 669,37 TL alacağa itirazlarının iptali ile takibin bu kısım üzerinden devamına, davalı ... şirketinin limitle sorumlu tutulmasına, fazlaya dair talebin ve davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz olunmuştur.
  Dava, trafik kazası nedeniyle oluşan araç değer kaybı, kazanç kaybının tahsili amacıyla başlatılan ilamsız icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK 1483. Maddesinde "sigortacıların diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamayacakları",
  TTK 3.maddesinde "bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari işlerden" olduğu,
  TTK 4/a maddesinde "bu kanunda" öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı,
  TTK 5.maddesinde de "aksine hüküm bulunmadıkça dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesinin tüm ticari davalara bakmakla görevli" bulunduğu öngörülmüştür.
  Somut uyuşmazlıkta, dava konusu istem,davalı ... şirketi yönünden zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine dayanmaktadır. O halde; yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler karşısında uyuşmazlık ticari dava niteliğinde olup, çözümü Asliye Ticaret Mahkemesinin görev alanına girdiğinden, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek sonuçlandırılması isabetli değildir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, re"sen dikkate alınmalıdır. Açıklanan nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.
  Bozma ilamının kapsam ve şekli göz önünde bulundurularak, davalı ... şirketi vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine, şimdilik gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davalı ... şirketi vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 23/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara