Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4541 Esas 2020/3866 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4541 Esas 2020/3866 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/4541
Karar No : 2020/3866
Karar Tarihi : 23/06/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4541 Esas 2020/3866 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/4541 E.  ,  2020/3866 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, müvekkiline ait aracın ..."teki yoğun dolu yağışı nedeniyle büyük hasar gördüğünü, ayrıca araçta değer kaybı oluştuğunu, aracın davalı tarafından kasko poliçesi ile sigortalandığını, aracın zararı sigorta şirketine ihbar edildiği halde tazmin edilmediğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 7.600,00 TL tazminatın hasar tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, İstanbul Mahkemesi"nin yetkili olduğunu, davalının müvekkili şirket nezdinde sigortalı olduğunu ve olayla ilgili hasar dosyası açıldığını, 4.554,45 TL hasar tespit edildiğini, söz konusu hasarın davacıya ödenmek istendiğini ancak davacının kabul etmediğini, müvekkilinin davacıya 4.554,45 TL hasar ödemesi yapmaya hazır olduğunu, davacının tespit dosyasında belirtilen talebinin gerçeği yansıtmadığını, davacının faiz talebinin yerinde olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, Dairemizin 14/12/2015 tarih, 2015/6263 Esas - 2015/14077 Karar sayılı bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, 5.000,00 TL hasar bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın değer kaybı talebinin reddine, birleşen dosya olan 2015/80 esas sayılı davanın reddine karar verilmiş; hüküm, asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle kesinleşen yönlere ilişkin (faiz) inceleme yapılmasının mümkün olmamasına yine bozma ilamında kasko sigorta şirketinden poliçede teminat verilmedikçe sigortadan araç değer kaybının talep edilemeyeceğine göre; asıl ve birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 72,90 TL kalan onama harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davacıdan alınmasına 23/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara