Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10004 Esas 2015/11341 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10004 Esas 2015/11341 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/10004
Karar No : 2015/11341
Karar Tarihi : 27/10/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10004 Esas 2015/11341 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/10004 E.  ,  2015/11341 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/12/2014
  NUMARASI : 2014/324-2014/511

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı esas davanın kısmen kabulüne, birleştirilen davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı F.. A.. vekili ve dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkilinin kendisine ait ... plaka sayılı araç ile 03/01/2006 günü meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu yaralandığını ve aracında maddi hasar meydana geldiğini, meydana gelen kazada müvekkilinin hiçbir kusurunun bulunmadığını, kaza sonrasında Saruhanlı Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/262 Esas sayılı dosyası ile kamu davası açıldığını, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/3-3 D.İş sayılı dosyasıyla müvekkilinin aracında hasar tespiti yapıldığını, müvekkilinin tamir için 4.054,69-TL ödeme yaptığını, ayrıca aracındaki değer kaybının 750,00-TL olduğunu, kaza sonrasında müvekkilinin ağır bir şekilde yaralandığını, yapılan tedavilere rağmen sol dizinin kırılamaması sebebiyle sakat kaldığını, davalı A.. K.."a ait .... plaka sayılı aracın ....Sigorta A.Ş"nin 1141495 nolu poliçesi ile, diğer davalı F.. A.."a ait ....
  plaka sayılı aracın Y.. S.. A.Ş."nin .... nolu poliçeyle teminat altında olduğunu belirterek kaza sebebiyle müvekkilinin aracında meydana gelen 4.054,69-TL zararın, 750,00-TL değer kaybının, 9.301,15-TL tedavi masraflarının, 10.000,00-TL efor kaybından kaynaklanan tazminatın, 20.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı araç sahipleri ve sürücülerin kusurları oranında müştereken ve müteselsilen, davalı sigorta şirketlerinin sigorta poliçesindeki teminat sınırları içerisinde tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Birleştirilen dosyada davacı vekili, müvekkilinin kendisine ait .... plaka sayılı araç ile 03/01/2006 günü meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu yaralandığını ve aracında maddi hasar meydana geldiğini, kaza sonrasında Saruhanlı Asliye Ceza Mahkemesine açılan 2006/262 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda davalı F.. A.."a ait Y.. S.. A.Ş "nin 32131569 nolu poliçe ile trafik sigortası ile teminat altında olan.... plakalı araç sürücüsü M.. T.. asli kusurlu, müvekkilinin kusurunun bulunmadığına karar verildiğini, müvekkilinin aracında meydana gelen hasar nedeniyle tazminat talebi için Akhisar 2. A.H.M.nin 2007/121 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, dosyada alınan bilirkişi raporu ile müvekkilinin kaza nedeniyle % 17 sürekli efor kaybı meydana geldiğini ve bu nedenle 41.251,03-TL kısmı ve sürekli iş görmezlik zararının oluştuğunun sabit olduğunu belirterek 31.251,00-TL efor kaybından dolayı iş görmezlik tazminatının araç maliki ve sürücüsünün kusurları oranında müştereken ve mütesilsilen, sigorta şirketinin ise poliçedeki sorumluluk limitleri dahilinde kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Y.. S.. A.Ş. vekili, müvekkili şirketin talep edilen tazminat ile ilgili temerrüde düşürülmediğini, davacının manevi tazminat isteminin kapsam dışında olduğunu, ayrıca davacı tarafından talep edilen araç değer kaybı, efor kaybının poliçe teminatı harici olduğunu belirterek belirlenecek kusur ve hasar durumuna göre sigortalıya yüklenecek mali sorumluluktan poliçe limiti kadar olan kısmı ile sınırlı olmak kaydıyla bu miktara isabet edecek yargılama gideri ve avukatlık ücretiyle sınırlı olarak sorumluluklarının bulunduğunu belirterek bu doğrultuda karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ...Sigorta A.Ş. vekili, müvekkili şirketin sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, fahiş talebin reddinin gerektiğini, davacının efor kaybı ve manevi tazminat taleplerinin teminat dışı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı A.. K.. vekili, müvekkilinin meydana gelen kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığını, ceza dosyasında da müvekkiline herhangi bir kusur atfedilmediğini, açılan davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalılar M.. T.. ve F.. A.. adına çıkartılan tebligatların usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davaya cevap vermemişlerdir.
  Mahkemece, davalılar Altan ve ...Sigorta A.Ş. ye karşı açılan davanın 21/01/2011 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına, diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulü, birleşen davanın kabulü ile; davacıya ait araçta meydana gelen 4.054,69-TL hasarın davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 9.301,15-TL tedavi masrafının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den fatura tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, araçta meydana gelen 700,00-TL değer kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, 41251,00-TL efor kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 8000,00-TL manevi tazminatın davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Y.. S.. A.Ş "ye karşı açılan manevi tazminat talebinin reddine dair verilen karar davalı
  Y.. S.. vekili ve davalı F.. A.. vekili temyizi üzerine, Dairemizin 29.04.2014 gün ve 2013/6802-2014/6585 sayılı ilamı ile, "2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu"na" geçtiğinden eldeki davada yasal hasmın "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerektiği, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu"nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerektiğinden bahisle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; davalılar Altan ve ...Sigorta A.Ş. ye karşı açılan davanın 21/01/2011 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına, diğer davalılar hakkındaki davanın kısmen kabulü, birleşen davanın kabulü ile; davacıya ait araçta meydana gelen 4.054,69-TL hasarın davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 9.301,15-TL tedavi masrafının dahili davalı SGK"dan dahili davalıya dava dilekçesinin tebliğ edildiği 18/11/2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile, davalılar Murat ve Figen"den fatura tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, araçta meydana gelen 700,00-TL değer kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, 41.251,00-TL efor kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştere-
  ken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, )8.000,00-TL manevi tazminatın davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Y.. S.. A.Ş"ye karşı açılan manevi tazminat talebinin ve tedavi masraflarına ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı F.. A.. vekili ve dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı F.. A.. vekili ve dahili davalı SGK vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3.243,36 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı F.. A.."dan alınmasına, 492 sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davalı SGK"dan harç alınmamasına 27.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara