Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/14401 Esas 2016/2392 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/14401 Esas 2016/2392 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/14401
Karar No : 2016/2392
Karar Tarihi : 29/02/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/14401 Esas 2016/2392 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/14401 E.  ,  2016/2392 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
  DAVACI
  (KARŞI DAVALI) : ...
  DAVALILAR
  (KARŞI DAVACILAR): 1-...,
  2-...
  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle asıl davanın ve karşı davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı (karşı davalı) vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın, fasılalı ışıklı kavşakta alkollü sürücü sevk ve idaresindeyken ışık ihlali yapmasıyla kazanın meydana geldiğini, araçta 15.392,00 TL. hasar oluştuğunu ve aracın hurda haline geldiğini, hurda haline gelen araçta 10.000,00 TL. değer kaybı oluştuğunu, aracın tamirde kaldığı süre boyunca yapılan yol masrafları ve tespit masrafları nedeniyle 1.000,00 TL. masraf daha yaptığını, kazada oluşan hasar için davalının sigortacısından 4.000,00 TL. aldıklarını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 22.500,00 TL. tazminatın kaza tarihinden yasal faiziyle davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ... ve ... vekili, davacının sürücüsü olduğu aracın maliki olmadığından aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, kazada davacının tam kusurlu olduğunu, bu hususun kazanın oluşunu düzenleyen kaza tespit tutanağı ile sabit olduğunu, davacının davasının reddi gerektiğini, karşı davacının kaza nedeniyle aracında oluşan hasarı 6.750,00 TL. ödeyerek tamir ettirdiğini, bu bedelin 3.714,00 TL"sini karşı davalının trafik sigortacısından aldığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL. hasar bedeli, 100,00 TL. değer kaybı ve 100,00 TL. Mahrumiyet zararının karşı davalıdan kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle tahsilini talep etmiş; 12.05.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 4.480,98 TL"ye yükseltmiştir.
  ...

  Asıl dava davalısı .... vekili, davacının ihbarıyla açılan dosyada eksperin belirlediği 4.000,00 TL. hasar bedelini davacıya ödediklerini ve poliçeden doğan sorumluluklarının son bulduğunu, sigortalılarının kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, hasar bedeli dışındaki davacı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; asıl davanın kısmen kabulü ile 1.278,20 TL"nin yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline; karşı davanın kısmen kabulü ile 3.366,78 TL"lik tazminatın 1.200 TL"lik kısmının kaza tarihinden, 2.166,78 TL"lik kısmının ıslah tarihinden yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile karşı davacı ..."a verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı (karşı davalı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, oluşa uygun olarak düzenlenen kusura ilişkin raporun hükme esas alınmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı (karşı davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Asıl dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı, hasar bedeli ve araç mahrumiyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı ve araçtan mahrum kalma bedeli ile birlikte, kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı da istenmiştir. Mahkemece benimsenen 31.03.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 1.250,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de , mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
  Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen üçlü bilirkişi heyetinde yer alan makina mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, .... veya Karayolları ... fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm
  ../...

  ...

  dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, tespit dosyasında saptanan ve mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hasarının nitelik ve niceliği vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı (karşı davalı) vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı (karşı davalı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı-karşı davalıya geri verilmesine 29.2.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara