Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15930 Esas 2018/8874 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15930 Esas 2018/8874 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/15930
Karar No : 2018/8874
Karar Tarihi : 09/10/2018
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15930 Esas 2018/8874 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/15930 E.  ,  2018/8874 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... (Kapatılan) Anadolu 16. Asliye

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

  -K A R A R-
  Davacılar vekili, davalı ... şirketine zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalı olan, davalı ..."ın sevk ve idaresindeki ... plakalı özel halk otobüsünün, müvekkili ..."a ait, diğer müvekkili ..."ın sevk ve idaresindeki 34 TL 6645 plakalı araca çarpması sonucu, müvekkiline ait aracın pert olduğunu, müvekkili ..."ın yaralandığını, müvekkiline ait araç için İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesinde hasar tespiti yaptırıldığını, buna göre araç onarım bedeli için 16.000,00 TL, tamir süresince 20 günlük araç kiralama bedeli için 1.500,00 TL ve araç değer kaybı için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 21.600,00 TL maddi hasar tespit edildiğini, davalı ... şirketi tarafından 8.000,00 TL ödendiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile araç hasar tazmin bedeli ve tespit giderleri için 8.600,00 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 17/04/2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline ve müvekkili ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı ..."dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ...Ş. vekili, 7.985,00 TL tazminat bedelinin 22/01/2013 tarihinde davacıya ödendiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacı ..."ın maddi tazminat taleplerinin reddine; davacı ..."ın manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 1.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 17/04/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ..."dan tahsili ile bu davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının, tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, birbirini tamamlayan bilirkişi raporlarına ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 09/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara