Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4635 Esas 2018/12468 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4635 Esas 2018/12468 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/4635
Karar No : 2018/12468
Karar Tarihi : 19/12/2018
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/4635 Esas 2018/12468 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/4635 E.  ,  2018/12468 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... ile davalı ... vasisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davacının 06/08/2012 tarihinde sevk ve idaresindeki araç ile davalı ... adına kayıtlı ve davalı ..."in kullanımında olan araç arasında kaza meydana geldiğini, davalı şirketin davalılara ait aracı sigortaladığını bu nedenle hasardan müteselsilen sorumlu olduğunu, kaza sırasında davacının aracında 35.000,00 TL hasar meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 9.800,00 TL maddi hasar, 100,00 TL uçak masrafı ve 100,00 TL araç değer kaybının davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ..., trafik kaza raporunda tüm kusurun tarafına yüklenmesini kabul etmediğini, davacının aracında meydana geldiğini iddia ettiği hasarın fahiş ve tek yanlı olduğunu, kaza tesbit raporunda davacı ..."ya ait hasarın 3.500,00 TL olduğu tesbit olunduğunu, ancak davacının kendilerinin itiraz edemeyeceği şekilde ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/46 D.iş dosyasında 29.572,32 TL maddi hasar raporunun olduğunu belirttiğini bunu kabul etmediğini, ayrıca sigortasına başvurmadan kendisinden tazminat almak istemesini kabul etmediğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... A.Ş. vekili, ... plakalı aracın ZMSS"si olduğunu, poliçeden sorumluluklarının araç başına azami 22.500,00 TL ile sınırlı olduğunu, araçtaki değer kaybının sigorta bedeline dahil olmadığını, bilirkişi kanalı ile kusur durumunun belirlenmesini, poliçe teminatına dahil olmayan değer kaybı, kazanç kaybı ve dolaylı zarar taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davacıya ait ... plakalı araçta meydana gelen hasar bedeli olan 27.413,70 TL, değer kaybı olan 3.000,00 TL ve uçak bileti masrafı olan 3.115,00 TL yönünden davanın kabulüne, kabulüne karar verilen kısım yönünden davalı ... ve ... yönünden kaza tarihinden itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı ... AŞ yönünden maddi hasarla sınırlı olmak kaydıyla işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, hasar bedeli için fazlaya ilişkin talebin reddine, davalı ... AŞ"nin poliçe limitiyle sınırlı- sorumlu tutulmasına, karar verilmiş, hüküm, davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... ile davalı ... vasisi tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... ile davalı ... vasisinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.717,77 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar ..., ... A.Ş., ..."den alınmasına 19/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara