Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12668 Esas 2013/194 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12668 Esas 2013/194 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2011/12668
Karar No : 2013/194
Karar Tarihi : 01/01/1970
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12668 Esas 2013/194 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2011/12668 E.  ,  2013/194 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  ...

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün, süresi içinde davalı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalı ..."nın sürücüsü olduğu ve davalı ...’ya ... poliçesi ile sigortalı aracın, müvekkili Hale"nin işleteni, ...."in sürücüsü olduğu araca çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını, kaza nedeniyle araçta değer kaybı oluştuğunu ve yaralanma nedeniyle tedavi gideri yapıldığını belirterek 50.000 TL manevi tazminat ile ....000 TL maddi tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah ile müvekkili ........ için olan maddi tazminat talebini ....000 TL.ye yükseltmiştir.
  Davalı ... vekili, kusur oranında ve poliçe limitiyle sorumlu olduklarını, davalı sürücünün kazada kusuru bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... vekili, meydana gelen kazada müvekkilinin kusuru bulunmadığını ve talep edilen tazminat miktarlarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece; toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile ....000 TL değer kaybının ve ....315,93 TL tedavi giderinin davalılardan

  tahsiline; ....500 TL geçici işgöremezlik tazminatının ve ....000 TL manevi tazminatın davalı ..."dan tahsiline; geçici işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat yönünden sigorta aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  ...-Dosya kapsamından, davalı ..."nın ....05.2012 havale tarihli dilekçesi ile temyiz talebinden vazgeçtiği anlaşıldığından, temyiz isteminin vazgeçme nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
  ...-Davalı Sigortanın temyiz itirazlarının incelenmesinde,
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
  ...-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili beyanlarında davaya konu araç ile ilgili pert total işlemi yapıldığını beyan etmiş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda da ....000 TL araç değer kaybı belirlenmiştir. Mahkemece, rapor uyarınca ....000 TL değer kaybına hükmedilmiş olup, pert olan araçta değer kaybına hükmedilemeyeceğinden araç değer kaybı talebinin tümden reddedilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
  ...-Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "... tarafından karşılanacağı",
  Yasanın geçici ....maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin ... tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %..."sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür. Yönetmeliğin ....maddesine aynı düzenlemeyi getirmiştir.

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-....maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu
  sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
  Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır ,Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemede prim aktarmasıyla sona erdirilmiş bulunmaktadır.
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "..."na" geçtiğinden eldeki davada prim aktarma varsa yasal hasımın "..." olması gerekir.
  Bu durumda mahkemece, prim aktarma yönünden araştırma yapılarak sonucuna göre "..."nun davaya dahil edilmesi, tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve ..... sorumluluğuna esas olanların belirlenerek 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden ..."nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı ... şirketinin sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  Kabule göre de, davalı sigortanın reddedilen tazminat miktarları üzerinden hesaplanan harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmaması gerekirken poliçe limitiyle sınırlı sorumlu olmak üzere müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.
  SONUÇ: Yukarıda (...) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ..."nın temyiz isteminin vazgeçme nedeniyle reddine, (...) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...

  vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (...) ve (...) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ile .... AŞ"ne geri verilmesine ........2013 gününde üye ..."ın karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

  Sayın çoğunluğun " davalı ... şirketince prim aktarımı yapılmışsa sorumluluğun ..... geçtiği, aksi halde davalı ... şirtetinin sorumluluğunun devam ettiği"ne ilişkin bozma gerekçesine katılamıyorum.
  2918 sayılı yasanın 98/... maddesinde "motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın ..."ni yapan sigortacının ... sınırları kapsamında ödeyeceği öngörülmüş iken ........2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı yasanın 59.maddesi ile 2918 sayılı yasanın 98/... maddesinde yapılan değişiklikle "trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ile diğer resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ... tarafından karşılanacağı" hükmü getirilmek suretiyle ..."nin tedavi giderlerinden doğan sorumluluğu yasa ile ..."a nakledilmiş,
  Yasanın 98/... maddesinde sigorta şirktetlerince yazılan primlerin ve güvence hesabınca tahsil edilen katkı paylarının ..."ya aktarılacağı, aktarım ile sigorta şirketlerinin ve güvence hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülüklerinin sona ereceği belirtilmiş,  Yasanın 98/... maddesinde sigorta şirketi ve güvence hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 5510 sayılı yasanın 89/... maddesinin uygulanarak ödenmeyen alacakların gecikme cezası ile birlikte icraen tahsil edileceği öngörülmüş,
  6111 sayılı yasanın geçici ....maddesi ile de yasanın yürürlüğünden önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık bedellerinin ... tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için kanunun 59.maddesine göre belirlenen tutarın %..."sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın ... yıl süre ile ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketi ve güvence hesabının yükümlülüklerinin sora ereceği vaz edilmiştir.
  Sayın çoğunluk ile aramızdaki görüş ayrılığı, 6111 sayılı yasanın 59 ve geçici ....maddesi kapsamında, yasanın yayınlandığı tarihten önce ve sonrasında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin ..."ca karşılanmasında, sigorta şirketince yazılan primler ile güvence hesabınca tahsil edilen katkı paylarının ..."ya aktarılıp aktarılmadığının araştırılması, aktarım süresinin beklenmesinin gerekip gerekmediği ve ..."nın davada taraf olup olmayacağı hususlarına ilişkindir.
  6111 sayılı yasanın 59 ve geçici ... maddesi ile 2918 sayılı yasanın 98/....maddesinde yapılan değişiklikle tedavi giderlerinden doğan ..."nin sorumluluğu ..."ya nakledildiğinden artık davada ... taraf olmaktan çıkmıştır. Dava aşamasında yasa ile taraf değiştiğinden davaya yasal hasım ..."nın dahil edilerek davanın ... huzuru ile görülmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.
  Yasanın 98/....maddesinde öngörülen aktarım hususu ise ... ile ... ve güvence hesabı arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirdiğinden eldeki davada aktarım gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasına gerek olmadığı gibi davacının durumunu ağırlaştıran ... yıllık aktarım süresinin beklenmesinede gerek bulunmamaktadır.
  Kaldı ki, yasanın 98/....maddesi ile aktarımın gerçekleşmemesi halinde ..."nun 5510 sayılı yasanın 89/....maddesinde öngörülen haklarını ..."ye karşı kullanacağıda açıktır.
  .
  Bu halde; başlangıçta doğru hasma yöneltilen, ancak yargılama sırasında yürürlüğe giren 6111 sayılı yasanın 59.maddesi ile değişik 2918 sayılı yasanın 98/ilk maddesi ile ..."nin taraf olmaktan çıktığı davada, yasa değişikliği ile taraf sıfatını kazanan ..."nın davaya dahil edilerek aktarım hususunun araştırılmasına, ve aktarım süresinin beklenilmesine gerek kalmaksızın hasıl olacak sonuca göre karar verilmek üzere yerel mahkeme kararının bozulması gerekirken ... ile ... arasındaki iç ilişkiyi ilgilendiren aktarımın yapılıp yapılmadığı araştırılmasına yönelik sayın çoğunluğun bozma gerekçesine karşıyım.

  .

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara