Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/17213 Esas 2016/3544 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/17213 Esas 2016/3544 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/17213
Karar No : 2016/3544
Karar Tarihi : 21/03/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/17213 Esas 2016/3544 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/17213 E.  ,  2016/3544 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın, davacı aracına arkadan çarpmasıyla oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, ... Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2012/46 D.İş sayılı dosyasında alınan raporla davacı aracında 4.400,00 TL. değer kaybı saptandığını, bu bedelin tahsili için .... İcra Müdürlüğü"nün 2013/52951 Esas sayılı dosyasında başlattıkları takibe davalının itirazı ile takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile % 20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacı aracıyla kazaya karışan aracın trafik sigortacısı olduklarını, ihbar ile açılan hasar dosyasında davacının kaskocusuna 12.000,00 TL. ödeme yapıp poliçeden doğan sorumluluklarını yerine getirdiklerini, talebin fahiş olduğunu, davacı aracının eski tarihli kazası olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne, davalının .... İcra Müdürlüğü"nün 2013/52951 Esas sayılı dosyasındaki borca itirazının iptali ile takibin devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 14.11.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 4.400,00 TL. değer kaybı tazminatına ilişkin yapılan icra takibindeki itirazın iptaline hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre verilemez.
  Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen makina mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, ... veya .... gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, hasarının nitelik ve niceliği gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21/03/2016 gününde oybirliğiyle verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara