Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/1598 Esas 2015/8030 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/1598 Esas 2015/8030 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2014/1598
Karar No : 2015/8030
Karar Tarihi : 01/06/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/1598 Esas 2015/8030 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2014/1598 E.  ,  2015/8030 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 03/10/2013
  NUMARASI : 2011/685-2013/589

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı M.. B.. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davacının maliki ve sürücüsü olduğu araç ile davalının sevk ve idaresindeki aracın kaza yaptığını, davalının kazada tam kusurlu olduğunu, davacının kusursuz olduğunun kaza tespit tutanağı ile belirlendiğini, müvekkilinin kaza sonucunda basit tıbbı müdahale ile yaralandığını, aracının büyük hasar gördüğünü belirterek müvekkilinin aracının değer kaybı için 6.000,00 TL, maddi yaralanma, korku, üzüntünün oluşturduğu durum için 2.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 8.000,00 TL tazminatın 23/02/2011 kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, müvekkilinin kazada kusursuz, davacının ise tam kusurlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 4.500,00 TL"nin, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 500,00 TL"nin kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  Davacı vekili tarafından araç değer kaybı olarak 6.000,00 TL tazminat talep edilmiş ise de davacı vekilinin, 26.09.2013 tarihli esasa ilişkin beyan dilekçesinde aynen “4.000,00 TL kıymet kaybına ilişkin bedel hükme yeterlidir” beyanı bulunduğu halde talep aşılarak mahkemece 4.500,00 TL maddi tazminata karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 01/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara