Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14960 Esas 2017/7680 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14960 Esas 2017/7680 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/14960
Karar No : 2017/7680
Karar Tarihi : 13/09/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14960 Esas 2017/7680 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/14960 E.  ,  2017/7680 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde ...Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirkete ait ... plakalı araç ile 10/09/2013 tarihinde davalıya ait restorana iş yemeği için müşterisiyle birlikte gelindiğini, burada davalı şirketin çalışanları tarafından karşılanarak aracın park edilmek üzere davalı şirketin çalışanına teslim edildiğini, davalı şirket çalışanının daha sonra aracı park yerine götürürken hatalı bir şekilde yola dönüş yaptığı esnada yoldan gelmekte olan... plakalı aracın çarpmasıyla meydana gelen kaza sonucunda müvekkiline ait aracın sol ön ve arka kapı kısımlarından hasar gördüğünü, kazadan sonra hasarın kasko sigortası tarafından giderildiğini, ancak müvekkiline ait araçta meydana gelen hasar nedeniyle aracın değer kaybına uğradığını iddia ederek, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL."nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; davanın kabülüne, bilirkişi raporu ile belirlendiği üzere 8.000,00 TL."lik değer kaybı oluştuğu, davalı şirketin adam çalıştıran sıfatıyla çalıştırdığı kişinin meydana getirdiği zarardan sorumlu olduğu, davacı tarafça değer kaybı olarak raporla belirlenen miktardan daha düşük miktarda 5.000,00 TL. talep edilmiş olmakla taleple bağlılık kuralı da gözetilerek, davanın kabulü ile, 5.000,00 TL"nin 10/09/2013 kaza tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, söz konusu hüküm Davalı ...Ltd. Şti vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin taktirinde isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece benimsenen makine mühendisinden alınan bilirkişi raporunda 8.000,00 TL. değer kaybı hesaplanmış, taleple bağlı kalınarak 5.000,00 TL değer kaybı tazminatına hükmedilmiştir. Mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporu denetime açık olmayıp, araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır.
  Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara