Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/5725 Esas 2014/5051 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/5725 Esas 2014/5051 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2014/5725
Karar No : 2014/5051
Karar Tarihi : 01/01/1970
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/5725 Esas 2014/5051 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2014/5725 E.  ,  2014/5051 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Durağan Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 10/12/2013
  NUMARASI : 2012/63-2013/227

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı G.. E.. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, dava dışı sürücüsü idaresindeki müvekkiline ait araç ile seyri sırasında davalının maliki olduğu büyük baş hayvanın karayoluna çıkması nedeniyle çarpması sonucu müvekkiline ait aracın hasarlandığını belirterek fazlaya dair haklarını saklı tutarak aracın hasara uğraması ve değer kaybı nedeniyle 3.000,00.-TL, ayrıca araç mahrumiyeti için 500,00.-TL olmak üzere toplam 3.500,00.-TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir.
  Davalı G.. E.., araç sürücünün hız sınırının üzerinde seyrettiğini, kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalının % 100 kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kabulü ile araçta oluşan hasar tutarının 5.229,50.-TL olduğu, araç mahrumiyetinin ise BK 42. maddesi gereğince 500,00.-TL olarak taktir edildiği, taleple bağlı kalınarak 3.500,00.-TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı G.. E.. tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı G.. E.."in yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  2-Dava trafik kazası nedeni ile uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir.
  6100 sayılı HMK’nin 266. (1086 Sayılı HUMK’nın m. 275) ve takip eden maddeleri uyarınca, mahkemece, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşü alınarak karar verilmelidir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak üzere, trafik kazalarında hasarın tespiti de uzman bilirkişi aracılığıyla yapılmalıdır.
  Öncelikle, somut olayda davacı vekili değer kaybı ve araç mahrumiyet zararının tazminini talep etmiş, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise değer kaybına yönelik değil hasar tutarına ilişkin belirleme yapılmış olduğu anlışılmaktadır. Ayrıca araç mahrumiyet zararına yönelik olarak da her hangi bir araştırma ve bilirkişi raporu alınmaksızın BK 42. maddesi gereğince mahkemece değerlendirme yapılmıştır.
  Yukarıda açıklandığı üzere davacının talep konuları olan araç değer kaybı ve araç mahrumiyet zararının belirlenmesi, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren bir konu olup uzmanlığı bulunmayan bilirkişilerin raporunun hükme esas alınması doğru olmadığı gibi araç mahrumiyeti yönünden her hangi bir uzman bilirkişi raporu alınmaksızın zararın belirlenemeyeceği değerlendirilerek BK 42. maddesi gereğince tazminata hükmedilmesi de doğru değildir.
  Bu bakımdan davacıya ait hasara uğrayan aracın kaza tarihindeki 2. el rayiç değeri, markası, modeli, hasara uğrayan bölgeleri, hasar tutarı dikkate alınarak araç değer kaybının ve sayılan ölçütlerin yanında objektif olarak hasara uğrayan aracın onarımı için gerekli süre ve emsal aracın ikamesinin kullanımı için ödenecek ücrete göre araç muhrumiyeti zararının belirlenmesi hususunda uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş ve bozma nedeni olarak kabul edilmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı G.. E.."in sair temyiz itirazının
  reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı G. E."in temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 3.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara