Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/219 Esas 2016/5032 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/219 Esas 2016/5032 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/219
Karar No : 2016/5032
Karar Tarihi : 20/04/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/219 Esas 2016/5032 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/219 E.  ,  2016/5032 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 03.02.2014 tarihinde davalı ... AŞ’ye ait, sürücü ... idaresindeki araç ile taşıdığı mıcırın yola dökülmesi sonucu, arkasından seyreden müvekkil sürücü idaresindeki aracın kontrolünü kaybederek başka bir araca (traktöre) çarpması sonucu aracında hasar oluştuğunu, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak araç hasar bedeli için 3.064,46 TL, araç değer kaybı için 500,00 TL’nin olmak üzere toplam 3.564, 46 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiş, 10.12.2014 tarihli dilekçe ile istemini AHB için 2.103,50 TL araç değer kaybı için 1.400,00 TL olmak üzere toplam 3.503,50 TL’ye ıslah etmiştir.
  Davalı ... ile diğer davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile araç hasar bedeli için 2.103,50 TL araç değer kaybı için 1.400,00 TL olmak üzere toplam 3.503,50 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... AŞ vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 179,40 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 20.4.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara