Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11931 Esas 2017/5334 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11931 Esas 2017/5334 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/11931
Karar No : 2017/5334
Karar Tarihi : 10/05/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11931 Esas 2017/5334 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/11931 E.  ,  2017/5334 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; mülkiyeti müvekkiline ait olan ... plakalı aracın, diğer davalı ...Ş. tarafından sigortalı bulunan ... plakalı araçla 14/01/2015 tarihinde çarpışmak suretiyle kaza yaptığını, kaza sonrası müvekkiline ait 2011 model ... marka araçta oldukça büyük miktarda hasar oluştuğunu, müvekkilinin kazanın olduğu tarihten aracın servis tarafından teslim edildiği tarihe kadar aracından mahrum kaldığını ve aracını kullanamamaktan dolayı zararının söz konusu olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 100,00 TL"nin ve müvekkilinin aracını kullanamamasından kaynaklı zararı nedeniyle şimdilik 50,00 TL"nin davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ...Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya karışan ... plakalı aracın müvekkili ... şirketine 06/03/2014-06/03/2015 tarihleri arasında ... poliçe numaralı Zorunlu Mali Mesuliyet ... Poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacının araç değer kaybı talebinin poliçe teminatı kapsamı dışında kaldığını, davacının araç mahrumiyeti talebinin poliçe teminatı kapsamı dışında kaldığını bu nedenle müvekkili şirketinin bu konuda sorumluluğunun söz konusu olmadığını, davacının gerçek zararı ispatla yükümlü bulunduğunu, davacının dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edebileceğini ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Diğer davalı ... tarafından dosyaya herhangi bir cevap verilmemiş, davalı 26/11/2015 tarihli duruşmadaki beyanında özetle; davanın dayanağını teşkil eden trafik kazasından kaynaklanan davacının zararının ... şirketi tarafından karşılandığını bildiğini, bu dava ile ilgili istenilen zararların da ... şirketi tarafından karşılanması gerektiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, toplanan delililler ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının araç değer kaybına ilişkin tazminat talebinin kabulü ile, davacıya ait ... plaka sayılı araçta meydana gelen 5.000,00 TL değer kaybının davalı ... yönünden haksız fiil tarihinden (14/01/2015), davalı ... şirketi yönünden ise dava tarihinden (02/06/2015) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı tutulmasına, davacının araç mahrumiyet zararına ilişkin talebinin davalı ... yönünden kabulü ile 1.000,00 TL araç mahrumiyet zararının haksız fiil tarihinden (14/01/2015) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ..."dan tahsili ile davacıya verilmesine, davalı ... şirketine yönelik talebin ise reddine, dair hüküm kurulmuş, hüküm davalı ...vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 307,39 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...den alınmasına 10/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara