Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6833 Esas 2015/14000 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6833 Esas 2015/14000 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/6833
Karar No : 2015/14000
Karar Tarihi : 14/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6833 Esas 2015/14000 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/6833 E.  ,  2015/14000 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle,davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm,davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın, davacı aracına sol yan kısmından çarpması şeklinde gerçekleşen kazada aracın hasarlandığını ,... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2013/3 D. İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporuna göre, davacı aracında 4.078,70 TL. hasar bedeli ile 750,00 TL. araç değer kaybı oluştuğunu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla tespit raporu ile saptanan bedeller toplamı olan 4.828,70 TL. tazminatın kaza tarihinden; tespit dosya masrafı olan 638,90 TL"nin ise dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ... şirketi, şirket merkezleri Bursa ilinde olduğundan mahkemenin yetkisiz olduğunu, kazada davacının asli kusurlu olduğunu, davacının sokaktan caddeye çıktığını ve geçiş önceliğinin caddede ilerleyen davalı sürücüye ait olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Diğer davalılar,davaya cevap vermemişler; ancak duruşmada kaza tespit tutanağı ile belirlenen kusuru kabul etmediklerini bildirerek davanın reddini talep etmişlerdir.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle, davanın kısmen kabulü ile 1.448,40 TL"nin davalı ... şirketinden temerrüt tarihi olan 26.12.2012"den; diğer davalılardan kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazla isteğin reddine, tespit dosyası giderlerinin yargılama giderleri içinde değerlendirilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
  Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 27,70 TL temyiz peşin harcının onama harcına mahsubuna, 14/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara