Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1106 Esas 2016/5464 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1106 Esas 2016/5464 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/1106
Karar No : 2016/5464
Karar Tarihi : 04/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1106 Esas 2016/5464 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/1106 E.  ,  2016/5464 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı ... AŞ vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili; davalıların işleteni ve sürücüsü oldukları aracın davacının aracına çarparak hasarlanmasına neden olduğunu belirterek, araç hasar bedeli için 865,00 TL, araç değer kaybı için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 4.865,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir.
  Davalılar, davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; bilirkişi raporu benimsenerek, davanın kısmen kabulü ile araç hasar bedeli için 497,14 TL, araç değer kaybı için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 1.497,14 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; karar, davacı ve davalı ... AŞ vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen hasar ve değer kaybının tazmini istemine ilişkindir.
  1-Davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde; 6100 sayılı HMK"nin geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nin 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır.

  Temyize konu kararda 1.497,14 TL maddi tazminata hükmedilmiş olup buna göre açıklanan nedenlerle karar davalı yönünden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddedilmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... AŞ vekilinin temyiz dilekçesinin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...ne geri verilmesine 04/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara