Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18493 Esas 2017/9951 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18493 Esas 2017/9951 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/18493
Karar No : 2017/9951
Karar Tarihi : 01/11/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18493 Esas 2017/9951 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/18493 E.  ,  2017/9951 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 06/08/2012 günü saat 19.40 sıralarında sürücü ... (...) idaresinde bulunan ...plakalı araç ile sürücü ... idaresindeki... plakalı aracın çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldiğini, müvekkilinin aracındaki maddi hasarın tespiti için ... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/135 D.iş sayılı dosyası ile bir delil tespiti yapıldığını bu dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre müvekkilinin aracında 8.374,09 TL maddi hasarın bulunduğunu aracın 4.000,00 TL"de değer kaybına uğradığının belirtildiğini, meydana gelen kaza nedeniyle ... 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/177 esas sayılı dosyasında yargılamanın devam ettiğini belirterek müvekkilinin aracında meydana gelen zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000,00 TL"nin ve ... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/135 D.iş sayılı dosyasında yapılan masrafların kaza tarihi olan 06/08/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... vekili; özetle; ... 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/177 esas sayılı dosyasının henüz karara bağlanmadığını kazaya kimin sebebiyet verdiği konusunun muallakta olduğunu belirterek tüm delillerin toplanmasının ardından kusur tespiti açısından dosyanın trafik ihtisas dairesine gönderilmesini ... 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/177 esas sayılı dosyasının sonucunun beklenmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... Şirketi vekili; özetle;... plakalı aracın trafik ... poliçesi ile sigortalandığını, davayı kabul etmemekle birlikte müvekkil şirketin sorumluluğunun trafik poliçesindeki limitler ve sigortalının kusuru ile sınırlı olduğunu, davacı tarafından dava açılmadan önce müvekkiline gerçekleştirilen poliçeden kaynaklı tazminat talebi uyarınca kendisine 11/10/2013 tarihinde sigortalının kusuru oranında ... Bankası ... Şubesinden 1.558,00 TL ödemenin gerçekleştirildiğini, müvekkilin sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek haksız ve mesnetsiz davanın yapılan ödeme ile müvekkilinin sorumluluğunun sona ermesinden dolayı reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece toplanan deliller ve dosya kapsamı gereğince; açılan davanın kısmen kabulü ile 1.558,00 TL"lik istemli ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına, 1.254,50 TL"nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, belirlenen bedele ... yönünden kaza tarihi olan 06/08/2013 tarihinden, davalı ... yönünden dava tarihi olan 02/10/2013 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, davalı ... şirketinin asıl alacak, yargılama giderleri, vekalet ücreti, faiz ve tüm giderler yönünden sınırlı poliçe üst limiti ile sınırlı sorumlu tutulmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
  2-Dava trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece benimsenen 21.12.2015 havale tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 3.000,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
  Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  3-Davacı dilekçesinde ...1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nin 2013/135 D. iş sayılı dosyasından yapılan tespit masrafları ve yargılama giderlerinin de tahsilini talep etmesine rağmen mahkemece söz konusu talep hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir hüküm kurmamıştır.
  Delil tespiti giderlerinin yargılama giderlerinden sayılması ile HMK’nın 323. maddesi gereğince tarafların haklılığı oranında paylaştırılarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeden hüküm kurulması doğru olmamıştır
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara