Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/3624 Esas 2015/13184 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/3624 Esas 2015/13184 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/3624
Karar No : 2015/13184
Karar Tarihi : 02/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/3624 Esas 2015/13184 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/3624 E.  ,  2015/13184 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili özetle, müvekkili idareye ait ... plakalı araca davalı ... yönetiminde ve diğer davalı adına kayıtlı ... plakalı aracın çarparak hasar verdiğini ileri sürerek aracın hasar bedeli 6.558,26 TL 5 günlük iş kaybı nedeniyle uğranılan zarar 400,00 TL ve oluşan araç değer kaybı 1.500,00 TL ki toplam 8.458,26 TL nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
  Davalılar özetle davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 6.225,00 TL nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekili ve davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının
  reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 49.30 TL fazla alınan temyiz peşin harcının davacıya iadesine ve aşağıda dökümü yazılı 312,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ..."dan alınmasına 02/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara