Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7512 Esas 2017/6686 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7512 Esas 2017/6686 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/7512
Karar No : 2017/6686
Karar Tarihi : 12/06/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/7512 Esas 2017/6686 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/7512 E.  ,  2017/6686 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... ... ... T.A.Ş. vekili ve davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-
  Davacı ..., davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu araçların karıştığı kaza nedeniyle, kendisinin duran aracının hasar gördüğünü, araçta oluşan hasar nedeniyle değer kaybı oluştuğunu ve aracın 70 gün boyunca kullanılamaması nedeniyle zarara uğradığını belirterek, belirsiz alacak davası olarak açtığı davada şimdilik 500,00 TL. araç değer kaybı ve 500,00 TL. mahrumiyet bedelinin faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiş; 07.02.2014 harç tarihli dilekçesiyle, toplam talebini 9.250,00 TL"ye yükseltmiştir.
  Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile araç değer kaybı olarak 4.000,00 TL. tazminatın 3.200,00 TL"sinin davalı ... ve ..."dan; bakiye 800,00 TL"sinin davalı ... ... ... Fabrikaları T.A.Ş ve..."tan tahsiline; mahrumiyet bedeli olarak 2.625,00 TL. tazminatın 2.100,00 TL"sinin davalı ... ve ..."dan, bakiye 525,00 TL"sinin davalı ... ... ... Fabrikaları T.A.Ş. ve..."tan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... ... ... Fabrikaları T.A.Ş. vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Davalı ... ... ... Fabrikaları T.A.Ş. vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde; 6100 sayılı HMK"nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL’ye çıkarılmıştır. Temyize konu kararda, davalı aleyhine 1.325,00 TL. maddi tazminata hükmedilmiş olup karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  2-Davalı ... vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde; dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, özellikle, oluşa ve dosya kapsamına uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi heyeti raporundaki kusur oranlarının benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalıSS 58 Nolu Şehir İçi ... Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... ... ... Fabrikaları T.A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin, mahkeme hükmünün bu davalı yönünden kesin olması nedeniyle REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 393,56 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı SS 58 Nolu Şehir İçi ... Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifin"den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ... ve ... Fabrikaları T.A.Ş."ye geri verilmesine 12/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara