Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2827 Esas 2020/7927 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2827 Esas 2020/7927 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2019/2827
Karar No : 2020/7927
Karar Tarihi : 01/12/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/2827 Esas 2020/7927 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2019/2827 E.  ,  2020/7927 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davalı tarafından kasko sigorta poliçesi ve birleşik kasko sigortası poliçesi akdedilmiş olduğunu riziko gerçekleşince davalıya başvurulduğunu, davalının ödemeyi reddettiğini, davalı aleyhine sigorta tahkim heyetine başvurulduğunu, hakem heyeti kararı ile davacıya 74.500,00 TL nin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verildiği, bu kararın kesinleştiği, rizikonun gerçekleştiği 16/12/2011 tarihinde davalı ... şirketine başvuru yapılmış olmasına ve sigorta poliçesinin rizikoyu kapsıyor olmasına rağmen sigorta bedelinin ödenmeyerek müvekkilinin zarara uğratıldığını, geç ödenme sebebi ile ticari araç sahibi davacının kazanç kaybına uğradığını, davalının tahkim heyeti kararı sonucu ödediği bedelin 77.903,90 TL olduğu, o tarihte yeni bir araç alamadığı ve çeşitli borçlara girmek zorunda kaldığını beyanla, BK"nun 105. maddesi kapsamında sayılan munzam zararlarının tam olarak tespiti ile şimdilik fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 2.000,00 TL munzam zarar alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş 08/04/2014 havale tarihli dilekçesi ile; dava değerini artırarak fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydı ile talebini 83.067,00 TL"ye yükseltmiştir.
  Davalı ; davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece; iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın davanın kısmen kabulü ile 23.500,00 TL araç değer kaybı ile 11.175,00 TL sözleşme ile belirlenen Avukatlık Ücretinin toplamı olan 34.675,00 TL munzam zarar alacağının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar verilmiş; davalı ... vekili tarafından temyiz edilen karar, Dairemizin 21/03/2018 gün ve 2016/7968 Esas 2018/2806 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama,toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 10,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 01/12/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara