Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/4775 Esas 2019/9666 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/4775 Esas 2019/9666 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/4775
Karar No : 2019/9666
Karar Tarihi : 21/10/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/4775 Esas 2019/9666 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/4775 E.  ,  2019/9666 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın davacıya ait araca çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, hasar bedelinin sigortadan alındığını; ancak araçta değer kaybı da meydana geldiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 7.000,00 TL. değer kaybı bedelinin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti. vekili ve davalı ..., davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 4.800,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline dair verilen hükmün, davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 30.05.2016 tarih, 2016/3767 Esas ve 2016/6508 Karar sayılı ilamı ile; "mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplamasının doğru yapılmadığı; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest
  piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında rapor alınıp karar verilmesi gerekirken, yetersiz rapora göre karar verilmesinin doğru görülmediği" gerekçesiyle karar bozulmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 4.800,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince yapılan yargılamada toplanan delillerin takdirinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davacı aracının kazadaki hasarı nedeniyle oluşan araç değer kaybının konusunda uzman bilirkişi tarafından düzenlenen raporla dosya kapsamına uygun biçimde belirlenmiş ve bu raporun hükme esas alınmış olmasına göre; davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 245,88 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... Tarım Ürünl. Tic. Ltd. Şti"den alınmasına 21/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara