Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1741 Esas 2016/5631 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1741 Esas 2016/5631 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/1741
Karar No : 2016/5631
Karar Tarihi : 09/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1741 Esas 2016/5631 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/1741 E.  ,  2016/5631 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :.....Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalının tam kusurlu olarak davacı aracına çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, tamiri yapılmış ise de araçta değer kaybı meydana geldiğini, .... Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2014/47 D.İş sayılı dosyasında alınan raporla araçtaki değer kaybının 7.000,00 TL. olarak saptandığını, bu bedelin tahsili için davalı aleyhine ..... İcra Müdürlüğü"nün 2014/12900 Esas sayılı dosyasında başlattıkları takibe davalınının itiraz ettiğini, davalının haksız itirazının iptali ile % 20 icra inkar tazminatının ve tespit dosya masrafları ile vekalet ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı ..., duruşmada alınan beyanında; kazada kusuru olmadığından davanın reddini ve davanın ....."ya ihbarını talep etmiştir.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne, davalının icra takibine itirazının 5.950,00 TL. asıl alacak yönünden iptaline, takibin bu miktar üzerinden 25.08.2014 tarihinden takip tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalı ..."nun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş; ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 11.05.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 5.950,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin
hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davalının, davacı aracının 2013 yılındaki kazası nedeniyle eski hasarı bulunduğu yönündeki itirazı da gözetilerek, davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ..."nun yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ..."nun temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 9.5.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara