Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2821 Esas 2020/2967 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2821 Esas 2020/2967 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/2821
Karar No : 2020/2967
Karar Tarihi : 01/06/2020
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/2821 Esas 2020/2967 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/2821 E.  ,  2020/2967 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili ile davalılar ... Oto A.Ş. ve ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusurlu olarak davacı aracına çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, sigorta eksperinden alınan raporla araçta 13.400,00 TL. değer kaybı ile 2.250,00 TL. kazanç kaybı oluştuğunun saptandığını belirterek, bu bedellerin tahsili için başlatılan takibe davalıların itirazının iptali (davalı ... sadece değer kaybından sorumlu olmak üzere) ile % 20 icra inkar tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar vekilleri, yetki itirazında da bulunarak davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; kaza yeri ile tarafların adresleri gözetildiğinde yetkili icra dairesinde usulüne uygun yapılmış bir icra takibi bulunmadığından, dava dilekçesinin reddine dair verilen hükmün, davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 09.05.2016 tarih, 2016/1746 Esas ve 2016/5633 Karar sayılı ilamı ile; "takip tarihi ve dava tarihi itibariyle, İstanbul 5. İcra Müdürlüğü"nün icra takibinde yetkili olduğu ve İstanbul Mahkemeleri"nin davaya bakmaya yetkili olduğunun kabulü suretiyle işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesinin gerektiği" gerekçesiyle karar bozulmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davalıların takibe itirazının 5.456,25 TL"lik asıl alacak yönünden iptaline ve takibin devamına; asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine; asıl alacağın % 20"si oranındaki 1.091,00 TL. icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalılar ... Oto A.Ş. ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; konusunda uzman bilirkişi tarafından, oluşa ve dosya kapsamına uygun olarak düzenlenen rapordaki kusur oranlarının benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; davaya konu kaza nedeniyle ikame araç teminine ilişkin zarar bedelinin, konusunda uzman bilirkişi tarafından düzenlenen raporla usulünce saptanmış olmasına göre; davacılar vekili ile davalılar ... Oto A.Ş. ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
  Davacı tarafça, iş bu davada araçtan mahrum kalma bedeli ile birlikte, kaza nedeniyle davacı aracında oluşan değer kaybı da istenmiştir. Mahkemece benimsenen 04.06.2017 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıya ait araçta 5.025,00 TL. değer kaybı olduğu kabul edilmiş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Diğer yandan, araç değer kaybı hesaplamasına doğrudan etki edecek faktörlerden olan ve davalı savunmasında da ileri sürülen aracın eski hasarları konusunda araştırma yapılmamış; yine, değer kaybı belirlemesinde önemli bir faktör olan, aracın dava konusu kaza nedeniyle oluşan hasarının miktarı da belirlenip dikkate alınmadan hesap yapan rapor hükme esas alınmıştır. Eksik incelemeyle karar verilemez.
  Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece; davacı aracının eski hasarlarının araştırılması ve gerekli belgelerin temininden sonra, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil başka bir makine mühendisi bilirkişiden, tüm dosya kapsamına göre; davacı aracında kaza nedeniyle oluşan hasarın onarım bedelinin ayrıca hesap edilmesi suretiyle, hasarın nitelik ve niceliği, aracın modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi gibi hususlar gözönünde bulundurularak,
  kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında, dosyadaki 06.11.2013 tarihli rapor ile 04.06.2017 tarihli rapor arasındaki çelişkileri gideren (anılan iki raporda hesaplanan değer kaybı bedelleri arasında fahiş fark bulunduğundan), ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  Kabule göre ise; davacı tarafça talep edilen tazminat miktarı, likit (muayyen, belirli) olmayıp davacının talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi yargılamayı gerektirdiğinden, şartları oluşmayan icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmeyişi de doğru değildir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekili ile davalılar ... Oto A.Ş. ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekili ile davalılar ... Oto A.Ş. ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılar ... Oto A.Ş. ile ..."a geri verilmesine, 01/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara