Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/730 Esas 2016/6705 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/730 Esas 2016/6705 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/730
Karar No : 2016/6705
Karar Tarihi : 01/06/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/730 Esas 2016/6705 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/730 E.  ,  2016/6705 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davacı müvekkilin aracına davalıların işleteni ve ZMMS"si olduğu, dava dışı .... idaresindeki aracın arkadan çarptığını, davacının aracının arka kısmından hasar gördüğünü, tespit yaptırdıklarını, tespit dosyasındaki rapora göre davacının aracında 4.472,00 TL hasar oluştuğunu, tespit edilen miktarın tahsili için davalılar aleyhine başlanan takibin davalıların itirazı üzerine durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve davalının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargılama sırasında davacı vekili 28.01.2014 tarihli celsede, %20 icra inkar tazminatı talebinden, icra takip dosyasındaki takip talebindeki 540,00 TL olarak belirttikleri ihtarname masrafı ve vekalet ücreti talebinin sadece 220,00 TL"sinden vazgeçtiklerini belirtmiştir.
  Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davalı borçlu ... "nin 1.000,00 TL araç onarım bedeli, 1.000,00 TL araç değer kaybı olmak üzere toplam 2.000,00 TL"ye yaptığı itirazın iptaline; davalı borçlu ..."nun 1.000,00 TL araç onarım bedeli, 1.000,00 TL araç değer kaybı ve 450,00 TL kazanç kaybı (ikame araç gideri) olarak olmak üzere toplam 2.450,00 TL"ye yaptığı itirazın iptaline; takip talebindeki 540,00 TL ihtarname masrafı ve ihtarname vekalet ücreti ile 719,25 TL tespit masrafı ve tespit vekalet ücretinin yargılama gideri olarak değerlendirilerek 540,00 TL"nin içindeki 220 TL ihtarname vekalet ücretinden feragat edildiğinden kalanı olan 320,21 TL ihtarname marafının masraf belgesi sunulmadığından reddine; Takip talebindeki 719,23 TL tespit masrafı ve tespit vekalet ücretinden, tespit kararında vekalet ücreti kararlaştırılmadığından sadece tespit dosyası masrafı olarak 426,55 TL"nin yargılama gideri içinde değerlendirilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan hasar tazminatı, araç değer kaybı ve ikame araç bedeli istemine ilişkindir.
  Dosya kapsamına göre, mahkemece her ne kadar ihtarname masrafı yönünden belge sunulmadığından bu talebin reddine karar verilmiş ise de davacı tarafa bu hususta belge sunması için süre verilmediği anlaşılmaktadır. Yapılması gereken iş mahkemece; davacı tarafa ihtarname masrafına ilişkin belge (noter makbuzu vs) sunması için usul ve yasaya uygun şekilde süre verilmesi ve oluşacak sonucuna göre bu talep hakkında bir karar verilmesidir. Davacı tarafa belge sunması için yasal süre verilmeden belge sunmadığı gerekçesiyle ihtarname masrafına ilişkin talebin reddi doğru görülmemiştir.
  3-Mahkemece davanın onarım bedeli ve değer kaybı yönünden kısmen kabulüne karar verilmiş, ancak davanın reddedilen kısmı için davada kendini vekille temsil ettiren tüm davalılar için ayrı ayrı vekalet ücreti verilmiştir. Davanın aynı hukuki sebeple reddedilmesi halinde davalılar yararına tek vekalet ücreti verilmesi gerekirken ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri doğru değildir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2 ve 3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara