Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/310 Esas 2016/5040 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/310 Esas 2016/5040 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/310
Karar No : 2016/5040
Karar Tarihi : 20/04/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/310 Esas 2016/5040 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/310 E.  ,  2016/5040 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... ve ... Mobilya Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 27.09.2014 tarihinde davalı ...’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, ... Mobilya Ltd. Şti’ye ait, sürücü ... idaresindeki araç ile müvekkil sürücü idaresindeki kırmızı ışıkta duran araca çarparak hasar verdiğini, hasar bedelinin kasko sigorta şirketinden aldığını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak araç değer kaybı için 5.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile 4.500,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı ... ve ... Mobilya Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... ve ... Mobilya Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm
  temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 202,45 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... ve ... Mobilya Ltd. Şti."den alınmasına 20/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara