Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10801 Esas 2016/829 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10801 Esas 2016/829 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/10801
Karar No : 2016/829
Karar Tarihi : 25/01/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10801 Esas 2016/829 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/10801 E.  ,  2016/829 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :...........Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, taraf vekilleri tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacının işvereni tarafından kiralanan ve kaza tarihinde davacının sevk ve idaresinde bulunan araç ile davalıya ait aracın çarpışmasıyla trafik kazası oluştuğunu, davacı yokuş aşağı indiğinden frene basmışsa da karşı araca sağ arka kısmından çarptığını, davalı aracındaki hasarın sigortaca karşılandığını, davalının kendi aldığı eksper raporuyla saptanan araç değer kaybı 1.500,00 TL. ile kazanç kaybı 900,00 TL"nin tahsili için icra takibine geçtiğini, davalı aracındaki kazanç kaybının günlüğü 75,00 TL"den, 2 günlük onarım süresi gözetilerek 150,00 TL. olduğunu ve bu bedelin davalıya ödendiğini, davacının kullanımındaki aracın sigortacısının aldığı eksper raporu ile davalı aracında kaza nedeniyle değer kaybı oluşmayacağının saptandığını, bu şekilde kaza nedeniyle davalının uğradığı tüm zararların karşılandığını, davalının 2.861,86 TL"nin tahsili için..... İcra Müdürlüğü"nün 2013/202 Esas sayılı dosyası nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespiti ile % 20 oranında kötüniyet tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının kullandığı aracın kendilerine ait araçta sebep olduğu hasar bedelini davacı aracının sigortacısından tahsil ettiklerini, davacının şirketlerine 150,00 TL. kazanç kaybı bedeli ödediğini; ancak araç kiralama işinde kullandıkları araçlarının hasarlanması nedeniyle uğradıkları kazanç kaybının daha fazla olduğunu, hasar nedeniyle araçta değer kaybı da oluştuğunu, aldıkları eksper raporu ile belirlenen miktarı haklı olarak icra takibine konu ettiklerini, davacıdan alacaklı olduklarını belirterek davanın reddi ile % 20 oranında icra inkar tazminatının davacıdan tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacının davalıya 1.367,41 TL. borçlu olmadığının tespitine, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle davalı aracında oluşan araç değer kaybı ve kazanç kaybının tahsili amacıyla davalının başlattığı icra takibinde, davacının borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK"nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK"nun 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır.
Temyize konu kararda, davacının davalıya 1.367,41 TL. borçlu olmadığı yönünde hüküm tesis edilmiş olup; davacı aleyhine reddolunan dava kısmının değeri 1.494,45 TL"dir. Karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden, gerek davacı aleyhine reddolunan alacak kısmı, gerekse davalı aleyhine kabul olunan alacak kısmı bakımından kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin ve davalı vekilinin temyiz dilekçelerinin, mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle ayrı ayrı REDDİNE, 25/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara