Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3398 Esas 2016/6353 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3398 Esas 2016/6353 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/3398
Karar No : 2016/6353
Karar Tarihi : 25/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3398 Esas 2016/6353 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/3398 E.  ,  2016/6353 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :......Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 29.10.2013 tarihinde davalı .......’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, sürücü ... idaresindeki araç ile tam kusurlu olarak müvekkili idaresindeki araca çarptığını, meydana gelen trafik kazasında araçta hasar oluştuğunu, hasar bedelinin davalı ... şirketinin ödediğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak orijinal parça farkı için 250,00 TL, çekici ücreti için 590,00 TL, araç değer kaybı için 1.160,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL’nin kaza (sigorta şirketinden poliçe teminat limitiyle sorumlu ile 07.11.2013)tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiş, 03.11.2015 tarihli dilekçe ile istemini araç değer kaybı için 1.450,00 TL’ye toplamda ise 2.290,00 TL’ye ıslah etmiştir.
Davalı ... davanın reddini istemiştir.
Davalı ... ....vekili davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulüne ile 2.290,00 TL’nin 29.10.2013 kaza (sigorta şirketinden poliçe teminat limitiyle sorumlu ile 07.11.2013) tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ...’in yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 25.5.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara