Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12672 Esas 2013/866 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12672 Esas 2013/866 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2011/12672
Karar No : 2013/866
Karar Tarihi : 01/01/1970
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/12672 Esas 2013/866 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2011/12672 E.  ,  2013/866 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların işleteni-sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın çarpması nedeniyle müvekkilinin yaralandığını ve aracın hasar gördüğünü ileri sürerek ....281,00 TL işgücü kaybı, ....000,00 TL araç değer kaybı, 500,00 TL ikame araç bedeli, ....000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne 980,95 TL işgücü kaybı, ....000,00 TL araç değer kaybı, 500,00 TL ikame araç bedeli, ....000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  ...-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekili ve davalı ...Ş vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  ...-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı meydana gelen kaza sonrasında ... ay süre ile çalışamadığını bu sürede ek ders ücreti ve yetiştirme kursu ücreti alamadığını ileri sürerek işgücü kaybı tazminatı talebinde bulunmuş, buna

  ilişkin istirahat raporları sunmuştur. Ayrıca davacının çalıştığı okul müdürlüğü de davacının çalışamadığı dönemi bildirmiştir. Tüm bu deliller objektif anlamda davacının iyileşme süresini tıbben belirleyen kanıtlar olmadığından, mahkemece davacının iyileşme süresinin belirlenmesi için tüm tedavi belgeleri getirtilerek konusunda uzman tıp doktoru bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  ...-Davalı ... şirketi kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır. Trafik sigortası araç hasarını ve aracın hasar sonrası uğradığı değer kaybını teminat altına alır. Ancak aracın onarım gördüğü sürede yerine başka bir araç kullanılması için yapılan gider teminat kapsamında değildir. Mahkemece hatalı değerlendirme ile ikame araç giderinin davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmesi de doğru olmamıştır.
  SONUÇ: Yukarıda ... numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalı ... vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine, ... numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin, ... numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı ve davalı ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalı ...Ş.ne geri verilmesine 31.....2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara