Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/4554 Esas 2016/6986 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/4554 Esas 2016/6986 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/4554
Karar No : 2016/6986
Karar Tarihi : 08/06/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/4554 Esas 2016/6986 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/4554 E.  ,  2016/6986 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, 10.06.2014 tarihinde davalı ...’ye ait, sürücü ... idaresindeki ... plakalı çekici ve yarı römorkla park halinde bulunan ... plakalı aracına Karayolları Trafik Kanunu"nun 53/1-a maddesini ihlal ederek maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiğini, kazanın oluşumunda davalıların %100 kusurlu olduğunu, oluşan maddi hasarın giderildiğini, fakat bu kaza sonrasında araçta değer kaybı meydana geldiğini ve değer kaybının bilinmemesi sebebiyle maddi tazminat miktarının belirsiz olduğunu, bu miktarın mahkemece yapılacak yargılama esnasında bilirkişi incelemesiyle sabit olacağını, HMK"nin 107-109 maddeleri gereğince belirsiz alacak davası olarak 1,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemiş, 02.07.2015 tarihli dilekçe ile araç değer kaybı istemini 3.500,00 TL’ye ıslah etmiştir.
  Davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile 3.500,00 TL tazminatın 10.06.2014 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; karar, davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 209,88 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ..."den alınmasına 08/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara