Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6777 Esas 2015/14003 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6777 Esas 2015/14003 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/6777
Karar No : 2015/14003
Karar Tarihi : 14/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6777 Esas 2015/14003 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/6777 E.  ,  2015/14003 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 24/12/2014
NUMARASI : 2014/769-2014/521

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda,kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacı şirkete ait olup kaza tarihinde şirket yetkilisi sürücünün sevk ve idaresinde olan araca, davalının işleteni olduğu aracın tam kusurlu olarak çarpmasıyla trafik kazası oluştuğunu, davacı aracında kaza nedeniyle oluşan 4.482,21 TL"lik hasarın onarıldığını; ancak kaza nedeniyle araçta değer kaybı oluştuğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; 5.000,00 TL araç değer kaybı tazminatının kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; yargılamanın devamı sırasında 14.10.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile talep olunan tazminat miktarını 2.250,00 TL artırarak 7.750,00 TL tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, kazaya davacı aracının sebep olduğunu ve davalıya izafe edilen kusuru kabul etmediklerini, davacı aracında sadece kaporta hasarı oluştuğunu, şasi hasarı oluşmadığından araçta değer kaybı doğmayacağını, davacı talebinin fahiş olduğunu,davanın davalı aracının kasko ve zorunlu trafik sigortasını yapan sigorta şirketlerine ihbarı ile davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davanın kabulü ile 7.750,00 TL değer kaybı tazminatının 26.09.2013 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
1)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kusur bilirkişisi raporunun mahkemece hükme esas alınmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 7.750,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen makina mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil,İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2.el piyasa rayiç değeri (hasarsız hali ile) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2.el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara