Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14238 Esas 2017/6914 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14238 Esas 2017/6914 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/14238
Karar No : 2017/6914
Karar Tarihi : 19/06/2017
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14238 Esas 2017/6914 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/14238 E.  ,  2017/6914 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, dava dışı..."ın ... plaka sayılı aracı ile seyir halindeyken ... Kaymakamlığı binası önüne geldiğinde kanalizasyon rögar kapağının üzerinden geçerken kapağın yerinden fırlaması ve araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan müvekkiline ait ... plaka sayılı aracına ve dava dışı ..."ya ait ... . plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini, trafik kazasının meydana gelmesinde kusurun davalı idareye ait olduğunu, müvekkilinin aracının Ford yetkili servisinde tamir edildiğini masrafların kasko sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılandığını, müvekkilinin aracı olay tarihinden 2 ay önce sıfır km olarak satın aldığını, aracında hasar kaydının meydana gelmesi nedeniyle değerinin azaldığını belirterek şimdilik 1.000,00 TL araç değer kaybına dair tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.30.12.2015 havale tarihli dilekçe ile değer kaybına ilişkin alacaklarını 4.000 TL olarak ıslah etmiştir.
  Davalı vekili, müvekkili idarenin davada taraf sıfatı olmadığını, şehir içi karayollarının bakım görevinin ... İlçe Belediyesine ait olduğunu, davanın...plakalı araç sürücüsüne ve aracın sigortalı bulunduğu sigorta şirketine karşı açılması gerektiğini, kazanın meydana gelmesinde müvekkili idarenin bir kusuru bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, dosya kapsamı ile benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile, 4.000,00 TL.nin 17/11/2014 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,karar verilmiş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
  Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybının tazmini istemine ilişkindir.
  2-Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 19/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara