Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1691 Esas 2018/1713 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1691 Esas 2018/1713 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/1691
Karar No : 2018/1713
Karar Tarihi : 08/03/2018
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1691 Esas 2018/1713 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/1691 E.  ,  2018/1713 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davacının ... plakalı aracı ile seyir halinde iken, davalıya ait ineğin aniden yola çıkması sonucu trafik kazası meydana gelip, aracının hasarlanmasına neden olduğunu belirterek, davayı belirsiz alacak olarak açtıklarını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile hasar bedeli olarak 2.155,70 TL, değer kaybı nedeni ile 1.500,00 TL ve 200,00 TL 15 gün araç mahrumiyetinden kaynaklanan zararı olmak üzere toplam 3.855,70 TL"nin kaza tarihi olan 22.10.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili; kazaya karışan ineğin kendisine ait olmadığını, davacının kazadan sonra aracında bir hasar tesbiti yaptırmadığını, davacının aracında ineğe çarpmadan önce başka bir hasar olup olmadığına dair hiçbir bilgi olmadığını öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 2.155,70 TL hasar bedelinin, 500,00 TL araç değer kaybı tazminatının, 200,00 TL araç mahrumiyetinden kaynaklı zararının 22/10/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan araçta meydana gelen hasar bedeli, değer kaybı ve kazanç kaybı tazminatının tahsili talebinden ibarettir.
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesine göre; "l) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7. maddenin ikinci fıkrası, 9. maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10. maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.Buna göre; davalı lehine 1.000,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde vekalet ücretine karar verilmemesi doğru değil usul ve yasaya aykırı ise de; bu yöndeki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte bulunmadığından 6100 sayılı HMK.nın geçici 3/2.maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK.nın 438/7.maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükme yeni bir bent eklenerek "davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T. gereği 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" ifadelerinin yazılması suretiyle ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara