Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6494 Esas 2014/10442 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6494 Esas 2014/10442 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2013/6494
Karar No : 2014/10442
Karar Tarihi : 01/01/1970
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6494 Esas 2014/10442 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2013/6494 E.  ,  2014/10442 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ve ihbar olunan ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, müvekkiline ait aracın, 11.10.2005 tarihinde davalının işleteni olduğu araçla çarpışması sonucunda, müvekkiline ait aracın ağır derecede hasar gördüğünü, hasar bedelinin kasko sigortasından karşılandığını belirterek, sigorta şirketi tarafından karşılanmayan zararları nedeniyle araçta oluşan değer kaybı için 10.000,00 TL, araç kazanç kaybı zararı için 3.450,00 TL olmak üzere toplam 13.450,00 TL tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davanın kısmen kabulü ile araç değer kaybı için 8.000,00 TL, kazanç kaybı için 960,00 TL olmak üzere toplam 8.960,00 TL maddi tazminata karar verilmiştir. Karar, davalı vekili ve ihbar olunan ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden; dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen
  uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle onanması gerekmiştir.
  2-Dava ihbar olunan ..., davanın tarafı olmadığı gibi aleyhine hüküm de kurulmadığından, kararı temyizde hukuki menfaati yoktur. Bu nedenle, ihbar olunan ... vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan ... vekilinin temyiz dilekçesinin reddine ve aşağıda dökümü yazılı 524,40 TL.kalan onama harcın temyiz eden davalı ... İl Özel İdaresinden alınmasına ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden ihbar olunan ..."na geri verilmesine 3.7.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara