Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1275 Esas 2016/6078 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1275 Esas 2016/6078 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/1275
Karar No : 2016/6078
Karar Tarihi : 18/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1275 Esas 2016/6078 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/1275 E.  ,  2016/6078 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, 03.08.2011 tarihinde davalı ... AŞ’ye kasko poliçesi ile sigortalı, müvekkiline ait aracın tek taraflı trafik kazasında hasarlandığını, hastanede yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiğini, araçta 35.029,63 TL tutarında hasar ve 6.000,00 TL değer kaybı oluştuğunu belirterek toplam 41.029,63 TL"nin hasar tarihinden işleyecek en yüksek banka temerrüt faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, kazanın münhasıran alkolün etkisi altında meydana geldiğini, hasarın teminat dışında kaldığını, değer kaybının poliçe kapsamında olmadığını, eksper raporunda aracın pertinin uygun görüldüğünü, tespit raporunu kabul etmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile hasar bedeli için 19.583,63 TL’nin 27.08.2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, bu konuda fazlaya ilişkin istem ile araç değer kaybı isteminin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve

  yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 1,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 18/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara