Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10802 Esas 2016/815 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10802 Esas 2016/815 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/10802
Karar No : 2016/815
Karar Tarihi : 25/01/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10802 Esas 2016/815 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/10802 E.  ,  2016/815 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :......Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davacı aracının davalı şirkete kaskolu olduğunu, diğer davalı aracının davacı aracının arka ve ön kapılarına çarpıp kaçmasıyla oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, davacı aracındaki hasar bedeli ve araç değer kaybı bedelinin.....Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2013/6 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporuyla 7.984,60 TL. olarak saptandığını, aynı raporla davacı aracı onarım süresinin 7 iş günü olarak belirlendiğini, emsal araç kirasının 70,00 TL. olması nedeniyle davacının 490,00 TL. ikame araç bedeli zararı oluştuğunu, tespit dosyasında 537,10 TL. masraf yaptıklarını, belirtilen alacakların tahsili amacıyla..... İcra Müdürlüğü"nün 2013/7418 Esas sayılı dosyasında yaptıkları takibe davalıların itiraz ettiğini, davalıların takibe itirazlarının iptali ile % 20 icra inkar tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı ..... vekili, davacı aracının kaskocusu olduklarını, uyuşmazlığın çözümünde öncelikle hakeme başvurulması gerektiğini, davacının eksper incelemesine izin vermediğini ve bu nedenle ödeme yapmadıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, kazada davalının kusursuz olduğunu, zararın davalının sigortasından talep edilmesi gerektiğini, davanın açılmasına diğer davalının sebep olduğunu, tespitteki raporu kabul etmediklerini belirterek davanın reddi ile %20 kötüniyet tazminatının davacıdan tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne, davalıların takibe itirazlarının iptali ile davalı sigortacı yönünden 4.484,60 TL. hasar bedeli ve 490,00 TL. ikame araç bedeli alacağı üzerinden takibin devamına ; diğer davalı yönünden ise 3.500,00 TL. değer kaybı ve 410,70 TL. tespit dosya masrafı alacağı üzerinden takibin devamına, davacının inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 25/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara