Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/5976 Esas 2015/13496 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/5976 Esas 2015/13496 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/5976
Karar No : 2015/13496
Karar Tarihi : 07/12/2015
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/5976 Esas 2015/13496 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/5976 E.  ,  2015/13496 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davalı ... Belediye Başkanlığı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların işleten, sürücü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu tramvayın, davacıya ait ticari minübüse, 09.02.2008 tarihinde çarpmasıyla trafik kazası gerçekleştiğini, davacı aracının hasarlanması ile oluşan zararın, ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2008/239 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporuyla saptandığını, davacı aracının günlük 70,00 TL. kazanç elde ettiğini ve araç onarımının 10 gün sürdüğünü,araçta değer kaybı oluştuğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 1.000,00 TL. araç değer kaybı, 5.400,00 TL. hasar onarım bedeli, 700,00 TL. kazanç kaybı olmak üzere toplam 7.100,00 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Belediye Başkanlığı vekili, kaza sonrası düzenlenen kaza tespit tutanağında kusur oranlarının saptanmadığını, ancak diğer davalı tramvay sürücüsünün yaptırdığı tespitte alınan bilirkişi raporuyla, davacının kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazada tam kusurlu olduğunun saptandığını; bu nedenle davacının zarar tazmini isteyemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ..., yaptırdığı tespitte alınan bilirkişi raporuyla, davacının kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazada tam kusurlu olduğunun saptandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı sigorta şirketi vekili, davacı talebine konu edilen değer kaybı ve kazanç kaybının sigorta teminatı kapsamında bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, davalı sigorta şirketi ve ... ynünden davanın reddine, davalı ... Belediye Başkanlığı yönünden davanın kısmen kabulü ile 5.325,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte bu davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
  Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... Belediye Başkanlığı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 336,05 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... Belediye Başkanlığından alınmasına 07/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara