Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/11637 Esas 2016/1208 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/11637 Esas 2016/1208 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/11637
Karar No : 2016/1208
Karar Tarihi : 08/02/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/11637 Esas 2016/1208 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/11637 E.  ,  2016/1208 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : 1-...
  2-...

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın davacı aracına tam kusurlu çarparak hasara yol açtığını, hasar bedelinin davalının trafik sigortacısından alındığını, davacı aracının ticari araç olduğunu ve tamir süresince 13 gün boyunca çalışamadığını, davacının aracıyla bir şirketin taşıma işini yaptığını, onarım süresince aracının yerine başka bir araç ile 3. kişiye taşıma işini yaptırıp 4.997,20 TL. ödediğini, kaza nedeniyle davacı aracında değer kaybı da oluştuğunu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 3.000,00 TL. değer kaybı ile 3.000,00 TL. kazanç kaybının kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiş; 02.03.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini artırarak 14.836,00 TL"nin davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı... vekili, davalı sürücünün kazada kusursuz olduğunu, davacının kazanç kaybı oluşmadığını, davacının tüm zararını sigortanın karşıladığını, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ..., duruşmada alınan beyanında, kullandığı tırın freni boşaldığı için kaza olduğunu ve kazada kusurunun olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

  ...
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 10.000,00 TL. değer kaybı ve 4.836,00 TL. kazanç kaybından oluşan 14.836,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde,dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı .... aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ile kazanç kaybının tahsili istemine ilişkindir.
  Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı ile kazanç kaybı istenmiştir.Mahkemece benimsenen 19.02.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 10.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de , mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
  Bu durumda mahkemece, araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, .... fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası,kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı...... Şti. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan

  ...

  harcın istek halinde temyiz eden davalı ..."ye geri verilmesine 08/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara