Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2054 Esas 2018/2741 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2054 Esas 2018/2741 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/2054
Karar No : 2018/2741
Karar Tarihi : 19/03/2018
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2054 Esas 2018/2741 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/2054 E.  ,  2018/2741 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkiline ait ... plaka sayılı aracın davalı sigortacı nezdinde diğer davalı acente vasıtası ile 21.11.2012-2013 vade tarihli kasko sigorta poliçesi teminatı altına alındığını, poliçeye yanlış yazılan araç tipinin 16.07.2013 tarihli zeyilname ile düzeltildiğini, aracın 05.07.2013 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazası sonucu pert olduğunu, davalı ... şirketinin hasar bedelini ödemediğini, 10.10.2015 tarihinde keşide edilen noter ihtarnamesinde araç rayiç değeri olan 45.760 TL’ nin, çekici bedelinin, otopark ücretinin ve ikame araç kira bedelinin ödenmesinin talep edildiğini, ancak ihtar gereğinin yerine getirilmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile; 500,00 TL araç rayiç değeri, 500,00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ... A.Ş. vekili cevap dilekçesinde; davacıya ait aracın 21.11.2012 tarihli ve bir yıl süreli kasko sigorta poliçesi ile müvekkili tarafından sigortalandığını, hasar ihbarı sonrasında yapılan araştırmada; poliçenin eksik ve hatalı düzenlendiğinin tespit edildiğini, yapılan araştırmada aracın gerçek marka modelinin ... olmasına rağmen poliçeye ... olarak yazıldığını, bu sebeple kasko değerin düşük gözüktüğünü, aracın gerçekte piyasa değerinin 45.000,00 TL olduğunu beyanla; davanın reddini, her halükarda; kusur ve zarar belirlendikten sonra teminata itirazları olmadığından faiz, vekalet ücreti ve masraftan sorumlu tutulmamalarına karar verilmesini istemiştir.Davalı Acente vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin diğer davalının acentesi olduğunu, TTK m. 105/2 gereği vekil konumunda olup borçtan şahsi sorumluluğunun söz konusu olmayacağını, poliçeden kaynaklı nedenlerle sigortacı aleyhine açılan davalarda hüküm sigortacı aleyhine kurulabileceğinden kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, davacının kötüniyetli olduğunu, ... plaka sayılı aracı 2.353,00 TL prim karşılığı 17.250,00 TL üzerinden teminat altına aldırdığını, aracın 05.07.2013 tarihinde kaza yapmasından sonra 16.07.2013 tarihinde kazadan haberi olmayan müvekkiline başvurularak zeyilname tanzim ettirildiğini, davacının talep edebileceği azami meblağın 17.250,00 TL poliçe teminat limiti ile sınırlı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, davacının doğru beyanına rağmen; akdin tanzimine aracılık eden acentenin veya davalı sigortacının; araç tipini yanlış yazarak; hatalı poliçe tanzim ettiği kanıtlanamadığından davalı acente yönünden davanın reddine; zeyilnamede yapılan işlemin 16.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı yazılmış olup kaza tarihi itibari ile sigorta bedeli; poliçede yer aldığı üzere; 17.250,00 TL olduğu, davacı vekili her ne kadar araç değer kaybı yönünden de talepte bulunmuş ise de hurdaya ayrılmış bir araçta değer kaybından söz edilemeyeceğinden davacının bu talebi yerinde görülmeyerek davalı ... AŞ ne yönelik davanın kısmen kabulü ile, taleple bağlı kalınarak 500,00 TL araç rayiç değerinin 27.10.2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, araç değer kaybına yönelik talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 4,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 19.3.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara