Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1539 Esas 2019/11446 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1539 Esas 2019/11446 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2018/1539
Karar No : 2019/11446
Karar Tarihi : 03/12/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1539 Esas 2019/11446 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2018/1539 E.  ,  2019/11446 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalı ... Sigorta AŞ’ye kasko poliçesi ile sigortalı, araç sahibi sürücü müvekkili idaresinde iken yağ ikaz lambası yanar yanmaz sağa park ettiğini, çekici ile servise taşıdığını, davalıya ödemesi için müracaat ettiğini, davalının ödemediğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirterek araç değer kaybı için 11.968,91 TL, kazanç kaybı için 2.000,00 TL tazminatın 30.04.2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 02.03.2015 tarihli dilekçe ile kazanç kaybı istemini 3.948,91 TL’ye yükseltmiştir.
  Davalı vekili, hasarın kasko poliçesi ile sigortalı poliçesi genel şarlarına göre teminat dışında kaldığını, yalnızca karter hasarı olan 786,00 TL’nin sigortalıya ödendiğini, ancak motorda meydana gelen zararın sigortalının kusuru ile ortaya çıktığı için teminat kapsamı dışında olduğundan ödenmediğini beyanla davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada; davanın kısmen kabulü ile 8.002,70 TL hasar bedelinin poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davanın temerrüt tarihi olan 30/04/2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacının kazanç kaybına ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin ve davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 8,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 373,76 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 03/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara