Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11372 Esas 2016/10855 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11372 Esas 2016/10855 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/11372
Karar No : 2016/10855
Karar Tarihi : 24/11/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/11372 Esas 2016/10855 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/11372 E.  ,  2016/10855 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, uyuşmazlığa konu aracı galeriden 2013 yılında satın aldığını ve 04.03.2014 tarihinde 2. el olarak noter satışı ile davalıya sattığını, davalının aracın km"si oynandığını iddia ederek aleyhine dava açtığını, orta yolu bulmak için uğraştığını ancak davalının kötü niyetli olduğunu anlaması üzerine aracı 04.08.2014 tarihli noter satış sözleşmesi ile üzerine geri aldığını, ancak bundan sonra aracın davalının kayden maliki olduğu dönemde kazaya karıştığını fark ettiğini, aracın bu kaza nedeniyle değer kaybına uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.000,00 TL değer kaybının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... duruşmadaki beyananında, aracın mülkiyeti kendisinde iken kaza geçirdiğini, bu kazada araçta bir dğer kaybı olmuş ise de iddia edildiği kadar olamayacağını, araçtaki asıl değer kaybının aracın kendisine davacı tarafından satılmasından önce km ile oynamasından kaynaklandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi"nin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine ve karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Gebze Tüketici Mahkemesi"ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, taraflar arasındaki ikinci el araç satışından kaynaklanan tazminat araç değer kaybı istemine ilişkindir.
  Dava tarihinden önce, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı 6502 sayılı yasanın 73/1. maddesinde "Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir" şeklinde düzenlenmiştir. Aynı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (l). bendinde, "Tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzer sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder" şeklinde düzenleme getirilmiştir.
  Aynı yasanın 3. maddesinde "(1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını, b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü, ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi, f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini, ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı, k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi, m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını, n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder."şeklinde düzenlenmiştir.
  Somut olayda, davacı, davalıya 04.03.2014 tarihinde aracını sattığını, akabinde davalının aracın kilometresiyle satıştan önce oynandığı iddiasıyla aleyhine açtığı dava nedeniyle aracı 04.08.2014 tarihinde davalıdan geri satın aldığını, ancak aracın davalının mülkiyetinde olduğu dönemde kazaya karıştığını ve değer kaybına uğradığını belirterek davalıdan değer kaybını talep etmektedir. Dosya kapsamına göre davacının galerici olup olmadığı anlaşılmamaktadır. Eksik inceleme ile karar verilemez. Bu nedenle mahkemece davacının galerici olup olmadığı, taraflar arasındaki 2. el satışın niteliğinin araştırılması, 2. el araç satışındaki sıfatlarının belirlenmesi, yukarıda belirtilen yasa maddeleri karşısında aralarındaki ilişkinin yorumlanarak belirlenmesi ve sonucuna göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekirken eksik inceleme, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 24/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara