Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/13983 Esas 2016/2178 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/13983 Esas 2016/2178 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/13983
Karar No : 2016/2178
Karar Tarihi : 24/02/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/13983 Esas 2016/2178 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/13983 E.  ,  2016/2178 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 27.03.2014 tarihinde davalı ...’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, ...’e ait, sürücü ... idaresindeki... plakalı araç ile müvekkiline ait park halindeki... plakalı araca çarparak hasar verdiğini, aracın hasar bedelinin davalı şirketin sigortasının ödendiğini, araç değer kaybı için 8.000,00 TL’nin tüm davalılardan müteselsilen, araç değer kaybının tespiti için eksper şirketine ödediği 885,00 TL’nin davalı ... şirketinden tahsilini istemiştir.
  Davalı ... ve ... vekili, müvekkili ...’in maliki, sürücü ... idaresindeki araç ile davacı adına kayıtlı araca park halindeyken çarptığını, tespit raporunda belirtilen 14.000,00 TL’lik araç değer kaybının fahiş olduğunu, davacının aracına ilişkin tramer poliçe uygulamasına göre olay tarihinden önce gerçekleşen 2 kaza kaydının daha bulunduğunu, trafik kazalarında araçtaki değer kaybının büyük çoğunluğunun ön çarpmalardan meydana geldiğini, müvekkilinin yapmış olduğu kazada araçta sol ön çamurlukta hasar oluştuğunu ve sol iki kapıda parça değişmeksizin boyama ile giderilecek çiziklerin meydana geldiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
  Davalı ... vekili,... plakalı aracın müvekkili şirkete zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe limitinin 25.000,00 TL ile
  sınırlı olduğunu, talep edilen miktarın fahiş olduğunu, araç değer kaybı ve ekspertiz araştırması için yapılan masraf talebinin de teminat kapsamı dışında olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile 6.831,00 TL"nin 27.03.2014 olay (sigorta şirketi için 23.06.2014 dava)tarihinden itibaren yasal faiz ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ve davalılar vekillerinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazları reddedilmiştir.
  2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı ve araç değer kaybının tespiti için yapılan eksper ücretinin tazmini istemine ilişkindir.
  Hükme esas alınan 19.12.2014 tarihli bilirkişi raporunda, araçda yapılan tamir ve hasar durumuna göre araçtaki değer kaybının yapılan hasar bedeli toplamı olan 11.385,00 TL’nin %60 tekabül eden 6.831,00 TL olduğu belirtilmiştir. Oysa davacının talep ettiği değer kaybı zararı belirlenirken yapılması gereken, aracın kaza tarihi itibariyle serbest piyasa koşullarına göre hasarsız haldeki 2. el değerinin belirlenmesi ve aracın tamir edilmesinden sonra, aracın yaşı, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alındığında yine serbest piyasa koşullarında 2. el değerinde ne kadarlık bir azalma olacağının belirlenmesinden ibarettir.
  Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler ışığında araçtaki değer kaybının tespiti hususunda yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  3-Davacı tarafından yapılan eksper giderlerinin TTK’nin 1426 maddesi kapsamında değerlendirilerek makul olup olmadığı makul değilse hakkaniyete uygun bir miktarın davacı lehine hükmedilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı ve

  davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılara geri verilmesine 24.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara