Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2148 Esas 2019/10696 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2148 Esas 2019/10696 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/2148
Karar No : 2019/10696
Karar Tarihi : 14/11/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/2148 Esas 2019/10696 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/2148 E.  ,  2019/10696 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; davacı vekilinin davanın reddine dair verilen hükmün yargılamanın yenilenmesine ilişkin talebinin kararda yazılı nedenlerden dolayı reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; 14/06/2012 tarihinde, davacı adına kayıtlı araçla, davalı ... adına kayıtlı, diğer davalı ..."ın sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu, davacının aracında değer kaybı meydana geldiğini, davalı araç sürücüsünün olayda kusurlu olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 2.500,00 TL araç değer kaybı tazminatının 17/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili ile dahili davalı ...; kazanın davacının kusuru ile meydana geldiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece 15/05/2012 tarih ve 2012/383 esas-2013/284 sayılı kararı ile olayda davalı sürücünün %100 oranında tamamen kusurlu olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine, Daire"nin 15/01/2014 tarih ve 2013/21173 esas-2014/332 karar sayılı bozma ilamı ile karar bozulmuş ve mahkemenin 20/01/2016 tarih ve 2014/776 esas -2016/14 sayılı kararı ile davacı sürücünün %100 oranında tamamen kusurlu olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, kararın temyizi üzerine Daire"nin 23/05/2016 tarih, 2016/5098 esas-2016/6256 sayılı kararı ile onanmış ve sonrasında karar kesinleşmiş, davacı vekili, Yargıtay bozma ilamından önce alınan bilirkişi raporuna davalı ..."in herhangi bir itirazı bulunmamakta iken, Yargıtay bozma ilamından sonra yeniden keşif yapıldığını, mahkemenin bilirkişi raporuyla bağlı olmadığını, kusura ilişkin bilirkişi raporları arasında çelişki olduğunu beyanla yargılamanın yenilenmesini talep etmiş, mahkemece, davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttikleri nedenlerin hiçbirisinin HMK"nun 375. maddesinde sayılan nedenlerden olmadığı gibi aynı Kanunun 377-c maddesine göre 3 aylık süre geçtikten sonra açıldığından bahisle taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre, davacıların yargılamanın iadesi sebeplerinin HMK"nun 375 ve devamı maddelerinin hiçbirine uygun bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 13,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 14/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara