Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1047 Esas 2016/5462 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1047 Esas 2016/5462 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/1047
Karar No : 2016/5462
Karar Tarihi : 04/05/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/1047 Esas 2016/5462 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/1047 E.  ,  2016/5462 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, 10.06.2013 tarihinde davalı ... AŞ’ye zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalı, davalı ..."a ait, sürücü ... idaresindeki araç ile trafik kazası tespit tutanağına göre %100 oranında kusurlu olarak müvekkili şirkete ait araca çarparak araçta 56.556,73 TL hasar oluştuğunu, araçta değer ve kazanç kaybı oluştuğunu fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak gelir kaybı için 5.000,00 TL, araç değer kaybı için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini istemiş, 14.05.2015 tarihli dilekçe ile istemini gelir kaybı için 16.200,00 TL, araç değer kaybı için 15.000,00 TL olmak üzere toplam 31.200,00 TL’ye ıslah etmiştir.
  Davalı ... AŞ vekili, davacıya ait aracın kasko poliçesi ile sigortalı sigortacısı ’ye poliçe teminat bedeli olan 25.000,00 TL’nin ödendiğini, kaza başı poliçe teminat limitinin tükendiğini, müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını, araç kazanç kaybının teminat dışında olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Diğer davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile araç değer kaybı için 15.000,00 TL, araç mahrumiyeti için 16.200,00 TL’nin 10.06.2013 kaza (davalı ... için poliçe limiti ile ve 02.01.2014 dava) tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ..., ... vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı ... AŞ vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazları reddedilmiştir.

  2-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer ve kazanç kaybının tazmini istemine ilişkindir.
  Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları A-1.maddesinde sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarar uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, yine Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları B.2.b maddesi uyarınca, harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin de sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Davalı ... Şirket vekili, davacı ait aracın kasko poliçesi ile sigortalı sigortacısı ’ye poliçe teminat bedeli olan 25.000,00 TL’nin ödenmesi sonucu tükendiğini ileri sürerek müvekkili hakkındaki davanın reddini istemiştir. Bu durumda mahkemece bu savunmanın değerlendirilip yerinde tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ..., ... vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı ... AŞ vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.732,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar "dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... A.Ş"ye geri verilmesine 04.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara