Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/19474 Esas 2019/10226 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/19474 Esas 2019/10226 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/19474
Karar No : 2019/10226
Karar Tarihi : 06/11/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/19474 Esas 2019/10226 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/19474 E.  ,  2019/10226 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı ... ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacılar vekili, 03/06/2013 tarihinde davalı ... ..."ün kullandığı aracın Konya Yolu istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle davacı ..."nın kullandığı, içerisinde davacılar ..., ... ve ..."ın bulunduğu araca ve sonrasında davacılardan ..."in kullandığı, içerisinde davacı ..."ın bulunduğu davacı ..."a ait araca çarparak durduğunu, kazada davalı ... ..."ün asli kusurlu olduğunun belirlendiğini, kazada ..."un sol kolunun kırıldığını, his kaybı meydana geldiğini, tedavi süreci için sıksık doktora gitmek zorunda kalıp, yardımcı tutmak zorunda kaldığını, ..."un yaralandığını ve aynı zamanda araç maliki olup araçta piyasa değerine göre değer kaybı olup, kazanç kaybına uğranıldığını, ..."ın yüzünde 5-6 cm uzunluğunda kesik meydana geldiğini ve kalıcı iz oluştuğunu, ..."ın 94 yaşında olup kazada yaralandığını ayrıca kaza nedeniyle kızları ve damadının yaralanmalarına tanık olup derin üzüntü duyduğunu, ..."ın sol dizinden yaralanıp kaza nedeniyle travma geçirdiğini, ..."in kazada kusurunun bulunmayıp emniyet kemeri taktığı ve hava yastığı açıldığı için göğüs kafesinden yaralanıp öğrenci olduğu için derslerinden geri kaldığını, ..."ın aracının pert olması nedeniyle maddi kaybı bulunup bu nedenle manevi üzüntü de duyduğunu belirterek davacı ... için 2.000,00 TL maddi 80.000,00 TL manevi tazminat, ... için araçtaki değer kaybı ve kazanç kaybından dolayı 500,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi tazminat, ... için 300,00 TL maddi 20.000,00 TL manevi tazminat, ... için 200,00 TL maddi 10.000,00 TL manevi tazminat, ... için 200,00 TL maddi 18.000,00 TL manevi tazminat, ... için 2.000,00 TL manevi tazminat, ... için değer düşüklüğü ve kazanç kaybı için 800,00 TL maddi 5.000,00 TL manevi tazminatın (maddi tazminat taleplerinin davalılardan müşterek ve müteselsilen, manevi tazminat taleplerinin ise davalı ... ..."den tahsili) kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına dayanılarak, davacıların davasının kısmen kabulü ile davacı ..."un maluliyetinden kaynaklı 39.764,10 TL maddi tazminatın temerrüt tarihi olan (davalı ...Ş. yönünden 28/10/2013, davalı ... ... yönünden 03/06/2013 tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı ..."ın maluliyeti nedeniyle 1.026,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihi olan (davalı ...Ş. yönünden 28/10/2013, davalı ... ... yönünden 03/06/2013 tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı ..."un değer kaybından kaynaklı 1.500,00 TL alacağının temerrüt tarihi olan (davalı ...Ş. yönünden 28/10/2013, davalı ... ... yönünden 03/06/2013 tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 413,00 TL kazanç kaybından kaynaklı alacağın 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, davacı ... yönünden değer kaybından kaynaklı 3.000,00 TL tazminatın temerrüt tarihi olan ( davalı ...Ş. yönünden 28/10/2013, davalı ... ... yönünden 03/06/2013 tarihinden itibaren ) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, ..."ta kaza nedeniyle oluşan maluliyet, kazadaki kusur durumu, ekonomik koşullar ve tazminatın genel ilkeleri dikkate alındığında 25.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, ..."ın kaza nedeniyle maluliyeti, tedavi süreci, ekonomik koşullar ve kazadaki kusur durumu dikkate alındığında 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, davacı ..."in kaza nedeniyle yaralanması, kazadaki kusur durumu, kaza nedeniyle duyulan elem ve üzüntünün telafi amacıyla 2.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, davacı ..."ın kaza nedeniyle yaralanması, kazadaki kusur durumu, kaza nedeniyle duyulan elem ve üzüntünün telafi amacıyla 2.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, davacı ..."un kaza nedeniyle yaralanması, kazadaki kusur durumu, kaza nedeniyle duyulan elem ve üzüntünün telafi amacıyla 2.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, davacı ..."ın kaza nedeniyle yaralanması, kazadaki kusur durumu, kaza nedeniyle duyulan elem ve üzüntünün telafi amacıyla 2.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ..."den alınarak bu davacıya verilmesine, ... yönünden manevi tazminat talebinin reddi ile diğer davacılar yönünden fazlaya ilişkin istemlerin reddine, 27/01/2015 tarihli celsede taraf değişikliği yapılıp bu nedenle Halk Sigorta A.Ş."nin davada taraf sıfatı
  ../...

  2016/19474 -4-
  2019/10226
  kalmadığından bu davalı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve davalı ... ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu"nun geçici 3/2.maddesi delaletiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu"nun 427.maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 1.1.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL’ye çıkarılmıştır.
  Temyize konu kararda, davacılar Orkun, Nesrin, Orhan ve Mehmet Emin lehine 2.000,00" er TL, manevi tazminatın davalı ... ..."den tahsili yönünde hüküm tesis edilmiş olup; karar, anılan yasanın yürürlüğünden sonra verildiğinden, davacılar lehine kabul olunan dava kısmının değeri kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden davalı ... ... vekilinin temyiz isteminin reddine dair karar vermek gerekmiştir.
  2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ve davalı ... ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  3-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi, manevi tazminat ve araç değer kaybı istemine ilişkindir.
  Davacı ..."un maddi tazminat talebinin içinde tedavi giderinin de bulunduğu, mahkemenin bu taleple ilgili herhangi bir hüküm tesis etmediği görülmektedir. 6100 sayılı HMK"nun 297/2. maddesi gereğince, hakimin her bir talep yönünden olumlu ya da olumsuz karar vermesi zorunluluğu gözetildiğinde, anılan yasa hükmüne aykırı biçimde, davacı tarafın tedavi gideri talebi hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm tesis edilmeyişi doğru değildir.
  4-Maluliyete ilişkin alınacak raporların, kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonrada Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
  Kazanın 03.06.2013 tarihinde meydana geldiği gözetildiğinde maluliyetin tespitinde Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri

  ../...

  2016/19474 -5-
  2019/10226

  Yönetmeliğinin esas alınması gerekirken, hükme esas alınan maluliyet raporunda Sosyal sigortalar Kurumu Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır.
  Bu halde kaza tarihi gözetilerek, davacı ..."un maluliyetinin tespitinde Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin esas alındığı yeni bir maluliyet raporu alınarak, temyiz eden taraf yönünden kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi uygun olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
  5-Davacılar vekilince eldeki dava ilk olarak ... 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış, ... 14. Asliye Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi üzerine yargılamaya ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam edilmiştir.
  6100 Sayılı HMK"nun 331/2. maddesinde "görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemece hükmedileceği..." düzenlenmiştir.
  Buna göre davalı ... ... lehine HMK 331/2 maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince daha önce verilen görevsizlik kararı nedeniyle vekalet ücretine hükmedilmemiş olması da doğru değildir.
  6-Bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin davacı ... yönünden maddi ve manevi tazminat miktarına yönelik sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ... vekilinin temyiz itirazlarının mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili ve davalı ... ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin (4) ve (5) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (6) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin davacı ... yönünden maddi ve manevi tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılar ve davalı ... ..."e geri verilmesine 06/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara