Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10783 Esas 2016/831 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10783 Esas 2016/831 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2015/10783
Karar No : 2016/831
Karar Tarihi : 25/01/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/10783 Esas 2016/831 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2015/10783 E.  ,  2016/831 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :..........Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı...... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleteni ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusurlu olarak davacı aracına çarpmasıyla trafik kazası meydana geldiğini, davacı aracındaki hasarın ve değer kaybının ......Sulh Hukuk Mahkemesi"nin 2012/94 D.İş sayılı dosyasında saptandığını, alınan bilirkişi raporu ile davacı aracında 9.943,00 TL. hasar ve 12.000,00 TL. değer kaybı bedeli hesaplandığını, hasar bedelini davalı sigortadan aldıklarını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 12.000,00 TL. değer kaybı bedelinin avans faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini, tespit giderlerinin ve tespit vekalet ücretinin de yargılama giderlerine dahil edilerek tahsilini talep etmiştir.
Davalı........ vekili, davacının ani fren yapması nedeniyle kurumlarına ait aracın davacı aracına hafifçe çarptığını, davacı aracındaki hasar miktarı ile değer kaybı talebinin fahiş olduğunu, kusuru kabul etmediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ....... vekili, diğer davalı aracının zorunlu trafik sigortacısı olduklarını, sigortalının kusuru oranında ve poliçe limiti dahilinde zarardan sorumlu olduklarını, davacıya hasar dosyası kapsamında 9.943,00 TL. hasar bedelini ödediklerini, araç değer kaybı talebinin teminat kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 5.000,00 TL"nin (davalı ......"den kaza tarihinden, davalı sigorta şirketinden dava tarihinden işleyecek) yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ...... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde,dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı ...... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.
Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 18.12.2013 tarihli kök ve 21.08.2014 tarihli ek bilirkişi raporları doğrultusunda 5.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporlarında araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen dörtlü bilirkişi heyetinden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makina mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası,kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle aracın kazadan önceki serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki serbest piyasadaki 2. El rayiç piyasa değeri arasındaki fark değer kaybı olarak kabul edilerek ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ......... vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ..... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 25.1.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Avukata Sor Hemen Ara