Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18131 Esas 2019/7360 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18131 Esas 2019/7360 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/18131
Karar No : 2019/7360
Karar Tarihi : 11/06/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18131 Esas 2019/7360 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/18131 E.  ,  2019/7360 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili; müvekkiline ait araç ile davalılardan ... Birlik Kooperatifinin kayıt maliki, ..."in sürücüsü, ... Sigorta A.Ş."nin ise sigorta şirketi olduğu aracın 25/06/2013 tarihinde karıştığı kazada müvekkiline ait aracın hasarlandığını, meydana gelen kazada müvekkilinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını, aracını tamir ettirdiğini, tamir parça ve işçilik masraflarının davalı tarafın zorunlu trafik sigortası tarafından ödendiğini, ancak tamir süresi olan 23 günlük kazanç kaybı ile değer kaybından dolayı uğradığı zararın kendisine ödenmediğini beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL kazanç kaybı tazminatı ile 1.500,00 TL değer kaybı tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalılar ... ve ... vekili ile davalı ... AŞ vekili davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile kazanç kaybı tazminatı olan 5.520,00 TL"den 2.000,00 TL"sinin dava tarihi olan 11/09/2014 tarihinden, bakiye 3.520,00 TL"sinin ise ıslah tarihi olan 06/05/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ..."nden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, kazanç kaybı tazminatı bakımından davalı ... hakkında feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, değer kaybı tazminatı 4.800,00 TL"den 1.500,00 TL"sinin dava tarihi olan 11/09/2014 tarihinden, bakiye 3.300,00 TL"sinin ise ıslah tarihi olan 06/05/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekilinin aşağıdaki bentlerin haricinde kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava trafik kazası nedeniyle değer ve kazanç kaybı talebine ilişkindir.
  Eldeki dosyada 15 nolu ... İli Otobüsçüler S.S.Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifince dosyaya gönderilen cevabi yazılarda, davacıya ait Kooperatif üyesi aracın(otobüs) 23 gün çalışmadığının ve günlük kazanç tutarının 240.00TL olduğu bildirilmiş, hükme esas alınan kazanç kaybı bedeli konusunda hükme esas alınan 23.04.2016 tarihli uzman hukukçu hesap raporunda davacının kazanç kaybının, dosyada bulunan Kooperatif yazılarına göre, kazalı otobüsün kazanç kaybı, çalışmadığı bildirilen 23 gün, 240,00 TL günlük kazanç ile çarpılmak suretiyle 5.520,00 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.
  Yerel Mahkemece hükme esas alınan hesap raporu Yargıtayın konuya ilişkin uygulamasıyla örtüşmemekte ve uygun olmayıp, hüküm tesisine elverişli değildir.
  Davacı aracının hasarlandığı ve tamir gördüğü süre zarfında davacı yanca kullanılamadığı sabittir. Bu durumda aracın çalışmadığı süre içinde oluşacak gelir kaybı değil, dosyada görevlendirilecek konusunda uzman makina mühendisi bilirkişi tarafından, davaya konu kaza sebebiyle araçtaki hasarın giderilmesi için gereken makul onarım süresi belirlenerek kazanç kaybının hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ile aracın üyesi olduğu Kooperatif tarafından çalışmadığı bildirilen 23 gün üzerinden kazanç kaybının belirlenmesi doğru olmamıştır.
  3-Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda 4.800,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda Dairemiz içtihatlarına uygun araç değer kaybı hesaplaması da sağlanmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.
  Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;(2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ..."ne geri verilmesine 11/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara