Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5801 Esas 2016/7471 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5801 Esas 2016/7471 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/5801
Karar No : 2016/7471
Karar Tarihi : 20/06/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5801 Esas 2016/7471 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/5801 E.  ,  2016/7471 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların işleten/sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıya ait araca kavşakta ışık ihlali yaparak çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, davalının kazadan sonra ehliyetsiz olduğunu söyleyip olay yerini terk ettiğini, aracın değer kaybına uğradığını ve tamir süresi olan 1 ay boyunca aracın kullanılamaması nedeniyle mahrumiyet zararı doğduğunu belirterek belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada, 1.000,00 TL. hasar bedeli, 100,00 TL. değer kaybı ve 100,00 TL. araç mahrumiyet bedeli olmak üzere toplam 1.200,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 22.10.2015 tarihli dilekçesiyle toplam talebini 6.184,80 TL"ye yükselterek bu bedelin tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ...., ehliyetinin olmadığı iddialarını kabul etmediğini, kaza mahallinden kaçmadığını, davacının talebini aracının sigortacısına yöneltmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... şirketi vekili, diğer davalıya ait aracın trafik sigortacısı olduklarını, değer kaybı ve kazanç kaybının teminat dışı olduğunu, davacının kusuru ve zararı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı ... hakkındaki davanın kabulü ile 4.054,80 TL. hasar bedeli, 630,00 TL. mahrumiyet bedeli, 1.500,00 TL. değer kaybı bedeli olmak üzere toplam 6.184,80 TL"nin davalıdan tahsiline, alacağın 1.200,00 TL"lik kısmına kaza tarihinden yasal faiz işletilmesine, bakiye
  kısım için faiz talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına; davalı ... şirketi yönünden davanın kısmen kabulü ile 4.054,80 TL. araç hasar bedelinin davalıdan tahsiline, alacağın 1.000,00 TL"lik kısmına dava tarihinden yasal faiz işletilmesine, mahrumiyet bedeli ve değer kaybı talebinin bu davalı yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç hasar bedeli, araç değer kaybı ve tamir süresince aracın kullanılamamasından doğan mahrumiyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalı trafik sigortacısı doğrudan zarar kapsamında bulunan araç değer kaybından sorumlu ise de, davacı vekilinin 25.12.2014 tarihli beyan dilekçesinde, davalı ... şirketinden değer kaybı ve mahrumiyet bedeli taleplerinin bulunmadığını bildirmiş olmasına göre; davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 76,80 TL fazla alınan peşin harcın davacıya geri verilmesine 20.6.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara