Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6802 Esas 2014/6585 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6802 Esas 2014/6585 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2013/6802
Karar No : 2014/6585
Karar Tarihi : 29/04/2014
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/6802 Esas 2014/6585 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2013/6802 E.  ,  2014/6585 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/12/2012
  NUMARASI : 2007/121-2012/724

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Y. Ve K. Sigorta A.Ş. vekili ile davalı F.. A.. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili; müvekkilinin kendisine ait araç ile seyir halindeyken 03/01/2006 günü meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu yaralandığını ve aracında maddi hasar meydana geldiğini, meydana gelen kazada müvekkilinin hiçbir kusurunun bulunmadığını, müvekkilinin araç tamiri için 4.054,69-TL ödeme yaptığını, ayrıca aracındaki değer kaybının 750,00-TL olduğunu, kaza sonrasında müvekkilinin ağır bir şekilde yaralandığını, yapılan tedavilere rağmen sol dizinin kıvrılamaması sebebiyle sakat kaldığını, davalı A.. K.."a ait aracın H. Sigorta A.Ş"nin trafik sigorta poliçesi ile, diğer davalı F.. A.."a ait aracın Y.. S.. A.Ş."nin trafik sigorta poliçesiyle teminat altında olduğunu İleri sürerek kaza sebebiyle müvekkilinin aracında meydana gelen 4.054,69-TL zararın, 750,00-TL değer kaybının, 9.301,15-TL tedavi masraflarının, 10.000,00-TL efor kaybından kaynaklanan tazminatın, 20.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı araç sahipleri ve sürücülerin kusurları oranında müştereken ve müteselsilen, davalı sigorta şirketlerinin sigorta poliçesindeki teminat sınırları içerisinde tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Birleştirilen dosyada davacı vekili; müvekkilinin kaza nedeniyle %17 sürekli efor kaybı meydana geldiğini ve bu nedenle 41.251,03-TL kısmı ve sürekli iş görmezlik zararının oluştuğunun sabit olduğunu belirterek 31.251,00-TL efor kaybından dolayı iş görmezlik tazminatının araç maliki ve sürücüsünün kusurları oranında müştereken ve müteselsilen, sigorta şirketinin ise poliçedeki sorumluluk limitleri dahilinde kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı Y.. S.. A.Ş. vekili; ...plakalı aracın müvekkili şirkette sigortalı olduğunu, davacının manevi tazminat istemi ile davacı tarafından talep edilen araç değer kaybı, efor kaybının poliçe teminatı harici olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı H. Sigorta A.Ş. vekili ; 03/01/2006 günü kazaya karıştığı bildirilen 45 Y 1479 plaka sayılı aracın müvekkili şirket nezdinde sigortalı olduğunu, müvekkili şirketin sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, fahiş talebin reddinin gerektiğini, davacının efor kaybı ve manevi tazminat taleplerinin teminat dışı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı A.. K.. vekili;müvekkilinin meydana gelen kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığını savunarak davanın reddini isstemiştir.
  Davalılar M.. T.. ve F.. A.. davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının aracı ile 03/01/2006 günü meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralandığı,meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk kaza ile ikinci kaza arasında illiyet bağının bulunmadığı, yaralama ile neticelenen ikinci olayda M.. T.."un asli kusurlu, davacının ise kusursuz Olduğunun kabul edildiği, davalı Murat açısından ceza davasında verilen kararın kesinleştiği, davacının %17 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği, davacıya ait araçta meydana gelen hasar miktarının 4.054,69-TL, araçtaki değer kaybının 700,00-TL olduğu, davacının yaralanma nedeniyle 9.301,15-TL tedavi masrafı yaptığı, davalı sigorta vekili araçtaki değer kaybının ve efor kaybı nedeniyle istenilen tazminatın sigorta kapsamında olmadığını savunmuş ise de, KTK.nın 92. maddesi gereğince ZMMS kapsamında olmayan hallerin sayıldığı,kaza sonrası araçta meydana gelen değer kaybının sigorta kapsamında olduğu,yine davacının halen çalıştığı ve maaşında bir düşüş olmadığı sabit ise de, kaza sonrası işini yaparken daha fazla efor sarfedeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacıya ait araçta meydana gelen 4.054,69-TL hasarın davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 9.301,15-TL tedavi masrafının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den fatura tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,araçta meydana gelen 700,00-TL değer kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,41251,00-TL efor kaybının davalı Y.. S.. A.Ş"den dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile ve poliçe limiti ile sınırlı olarak, davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,8000,00-TL manevi tazminatın davalılar Murat ve Figen"den kaza tarihi olan 03/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,Y.. S.. A.Ş "ye Karşı açılan manevi tazminat talebinin reddine, davalılar Altan ve H.Sigorta A.Ş. ye karşı açılan davanın 21/01/2011 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı Y. Ve K. Sigorta A.Ş. vekili ile davalı F.. A.. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi, manevi ve tedavi giderleri tazminat istemine ilişkindir.
  Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı",
  Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20"sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
  Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu"na" geçtiğinden eldeki davada yasal hasmın "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerekir.
  Bu durumda mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu"nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Y. Ve K. Sigorta vekili ile davalı F.. A.. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Yapı Ve Kredi Sigorta vekili ile davalı F.. A.. yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Yapı ve Kredi Sigorta ile davalı F.. A.."a geri verilmesine 29.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara