Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/5557 Esas 2019/11010 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/5557 Esas 2019/11010 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2017/5557
Karar No : 2019/11010
Karar Tarihi : 25/11/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/5557 Esas 2019/11010 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2017/5557 E.  ,  2019/11010 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar ... ve ... vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu traktörün, davacının park halindeki aracına çarpmasıyla araçta hasar oluştuğunu, aracın değer kaybına uğradığını, 10 günlük tamir süresinin 7 gününde davacının kasko şirketi tarafından davacıya araç tahsis edildiğini; ancak davacının 3 gün aracından yoksun kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL. değer kaybı ile 285,00 TL. ikame araç bedelinden oluşan 5.285,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalı ...Ş. vekili, ikame araç bedelinin teminat dışı olduğunu, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalılar ... ve ..., davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 3.700,00 TL"nin, davalı ... şirketi yönünden dava ve diğer davalılar yönünden kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline dair verilen hükmün, davalı ...Ş. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 18.04.2016 tarih, 2016/122 Esas ve 2016/4908 Karar sayılı ilamı ile; "davalı ... şirketi tarafından düzenlenen ... poliçesinin teminatı kapsamında yer almayan araç mahrumiyet bedelinden davalı ... şirketinin sorumlu tutulmasının hatalı olduğu; mahkemece benimsenen 31.12.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 2.500,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplamasının doğru yapılmadığı; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak, kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında denetime elverişli bir rapor alınıp karar verilmesi gerekirken, yetersiz rapora göre karar verilmesinin doğru görülmediği" gerekçesiyle karar bozulmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 2.500,00 TL. araç değer kaybı bedelinin davalı ... şirketi yönünden dava ve diğer davalılar yönünden kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; 285,00 TL. araç mahrumiyet bedelinin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... ve ..."dan müteselsilen tahsiline; davalı ... şirketine yönelik araç mahrumiyet bedeli talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince toplanan delillerin takdirinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalılar ... ve ... vekili vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA; aşağıda dökümü yazılı 142,68 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar ... ve ..."dan alınmasına 25/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara