Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10364 Esas 2019/1961 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10364 Esas 2019/1961 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/10364
Karar No : 2019/1961
Karar Tarihi : 25/02/2019
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/10364 Esas 2019/1961 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/10364 E.  ,  2019/1961 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki trafik kazası nediyle açılan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde, davalı...İplik Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davalı...İplik Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı, diğer davalı ..."ın sevk ve idaresindeki, aracın müvekkiline ait park halindeki araca çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak araç değer kaybı ve kazanç kaybının kaza tarihinden itibaren işleyecek faiziyle davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
  Davalı...İplik Tic. Ltd. Şti. vekili; davanın sigorta şirketine ihbar edilmesini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Diğer davalılar; davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulüne; 3.000,00 TL araç değer kaybı ve 350,00 TL araç mahrumiyet zararı olmak üzere 3.350,00 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 26/08/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,fazlaya ilişkin taleplerin ayrı ayrı reddine, dair verilen kararı davalı...İplik Tic. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı...İplik Tic. Ltd.Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 171,63 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...nden alınmasına 25/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara