Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5097 Esas 2016/7159 Karar Sayılı İlamı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5097 Esas 2016/7159 Karar Sayılı İlamı

Esas No : 2016/5097
Karar No : 2016/7159
Karar Tarihi : 13/06/2016
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5097 Esas 2016/7159 Karar Sayılı İlamı

17. Hukuk Dairesi         2016/5097 E.  ,  2016/7159 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacıya ait araca tam kusurlu olarak çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, hasar bedelinin davacının kaskocusu tarafından karşılandığını; ancak araçta değer kaybı da meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 8.000,00 TL"nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
  Davalılar vekili, kazada davalı sürücünün kusuru olmadığını, davaya konu kazada davacının iddia ettiği oranda hasar oluşmasının mümkün olmadığını, davacı aracının dava konusu kazadan önce de hasarı olduğunu, tamirin yetkili serviste orjinal parçalarla yapılmış olması ve davacı aracının eski kazaları nedeniyle araçta değer kaybı oluşmayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 7.400,00 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, fazla isteğin reddine, davalı vekili için ret ve kabul oranına göre 440,00 TL. vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön
  bulunmamasına, oluşa ve dosya kapsamına uygun kusur bilirkişi raporundaki kusur oranlarının ve tazminata ilişkin bilirkişi raporundaki hesaplamanın hükme esas alınmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Dava, trafik kazası nedeniyle oluşan araç değer kaybı bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT"nin 13/1. maddesinde "Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir" düzenlemesine; 13/2 maddesinde ise "Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez" düzenlemesine yer verilmiştir.
  Somut olayda, davalılar davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın reddolunan kısmının 600,00 TL. olduğu da gözetilerek anılan tarife hükmü gereği 600,00 TL. Vekalet ücretine hükmolunması gerekirken eksik vekalet ücretine hükmolunması doğru olmayıp bozma sebebi ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK"nın geçici 3/II. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 4. bendinin hükümden çıkartılarak yerine "karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri gereği belirlenen 600,00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 13/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Bu Kararlara da bakmak isteyebilirsiniz:

  Avukata Sor Hemen Ara